Historisk arkiv

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Nær 50 millioner kroner til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Norges forskningsråd har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, fordelt midler til en rekke prosjekter og forsøk med hydrogen og biodrivstoff. (20.05.05)

Pressemelding

Nr.: 63/05
Dato: 20.05.05

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Nær 50 millioner kroner til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi

- En overgang fra fossilt drivstoff til alternative og miljøvennlig drivstoff vil bidra til å redusere forurensende utslipp fra transportsektoren. Regjeringen har derfor økt satsingen kraftig når det gjelder utvikling alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Norges forskningsråd, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, nå har fordelt midler til en rekke prosjekter og forsøk med hydrogen og biodrivstoff.

Norges forskningsråd legger opp til en samlet tildeling på 48,6 millioner kroner til slike forskningsprosjekter, over en periode på tre år. I tillegg til midlene som tildeles fra Norges forskningsråd er det regnet med at andre aktører bidrar med til sammen om lag 96 millioner kroner til forskningsprosjektene.

Over Samferdselsdepartementets budsjett for 2005 er det bevilget 22,6 millioner kroner til Norges forskningsråd, for videre tildeling til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi. Av disse midlene blir om lag 14,3 millioner kroner fordelt med sikte på å brukes i år, mens de resterende midlene vil bli brukt i 2006.

- Samferdselsdepartementets bevilger i 2005 fire ganger mer til satsing på alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi enn i 2001. Norge skal være en pådriver for bruk av slik ny teknologi, og det er derfor gledelig at vi har mottatt så mange spennende og gode søknader. Dette gjelder ikke minst det omfattende HyNor-prosjektet, som jeg har store forhåpninger til, sier samferdselsministeren.

Den samlede tildelingen på 48,6 millioner kroner over tre år til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi er fordelt slik:

HyNor-prosjektet

16,2 millioner kroner til Hydro, "HyNor Grenland-prosjektet", som skal teste leveranse og bruk av hydrogen som drivstoff. Prosjektet omfatter blant annet etablering av en hydrogenfyllestasjon på Herøya og utprøving av hydrogendrevne kjøretøy.

11 millioner kroner til THINK Nordic AS, til prosjekt med mål om å utvikle en bil som kan nytte både elektrisitet og hydrogen.

3 millioner kroner til Hydro, "HyNor-prosjektet", for å videreføre arbeidet med å etablere tankingsanlegg for hydrogen og hydrogenkjøretøy på strekningen Oslo - Stavanger.

Andre prosjekter

4,1 millioner kroner til Det Norske Veritas, til prosjekt som ser på muligheten for å etablere et demonstrasjonsprosjekt med brenselscelle i skip.

4,9 millioner kroner til Statoil, som skal gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for produksjon, lagring og fylling av hydrogen.

2 millioner kroner til NTNU, til prosjekt som skal se på hvordan hydrogentilsetninger i andre drivstoff påvirker motoreffekt og miljøutslipp.

0,4 millioner kroner til Norsk Pellets Vestmarka AS, som skal undersøke muligheten for å etablere økonomisk lønnsom produksjon av syntetisk biodiesel.

7 millioner kroner til Papir- og fiberinstituttet AS, til prosjekt som ser på muligheten til å utvinne biodrivstoff fra trevirke.


Til redaksjonen
For mer informasjon – se:

Vedtak i programstyret 12.05.05 i RENERGI, Norges forskningsråd, om tildeling til forsøk med hydrogen og nullutslippsteknologi.

Samferdselsdepartementets nettsider om FoU

Til toppen