Samferdselsnytt 10/2009

Kommisjonen oppfordrer EUs IKT-industri til å fremlegge forpliktende planer for hvordan den kan bli 20 prosent mer energieffektiv innen 2015. Europaparlamentet og Rådets forhandlere er enige om forordningen om merking av dekk med drivstoffbruk, støy og veigrep. Mens et ekspertmøte konkluderer med at det forventes at transportsektoren vil ha vekst fra 2010. Les om dette og mer i siste samferdselsnytt.Fra Europakommisjonen

 

Generaldirektoratet for energi og transport (DG TREN)
Kommisjonen mottok 7. oktober årsrapportene fra koordinatorene for Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) på sentrale TEN-T prosjekt, blant annet på prioritetsprosjekt 21 Motorways of the Sea og  European Railway Traffic Management System (ERTMS)-prosjektet.

Koordinator for prioritetsprosjekt 21 Luis Valente de Oliveira uttaler blant annet i sine konklusjoner at “…Unfortunately, so far, not very many actions have been developed with the label of Motorways of the Sea. This apparently reflects a lack of interest from the sector. Nevertheless, stakeholders re-affirm their interest and complain instead of lack of directness and precision on the goals to achieve and on the cumbersomeness of the application rules of the existing support frameworks…” og oppstiller en rekke anbefalinger for å operasjonalisere Motorways of the Sea-konseptet. Koordinatorenes rapporter kan finnes her.

Kommisjonen arrangerte, i samarbeid med Det svenske formannskapet og Det italienske transportdepartementet, konferanse om det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) 21.-22. oktober i Napoli. På konferansen ble det blant annet undertegnet en MoU om opprettelse av et nytt partnerskap for transport og logistikk innenfor EUs Nordlige Dimensjon. Videre ble det annonsert økte tilskudd på 500 millioner euro til flere TEN-T-prosjekter, tilskudd som må sees i sammenheng med EUs tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen. Et sentralt tema på konferansen var transportforbindelsene mot Afrika, der Kommisjonen annonserte at man innen sommeren 2010 vil utarbeide en handlingsplan for å styrke disse forbindelsene, jf. Kommisjonens meddelelse 24. juni 2009 om et EU-Afrika-partnerskap innenfor transport. Mer informasjon om konferansen kan finnes her.

Kommisjonen fikk 22. oktober overlevert en studie på støy forårsaket av godstransport på jernbane. Kommisjonen har tidligere konkludert med at den mest effektive metoden for å redusere jernbanestøy er å etterinstallere et såkalt ”stille” bremsesystem på fraktvogner, noe som kan halvere støyen. Kommisjonen arbeider nå for en koordinert innføring av slike system på EU-nivå, blant annet gjennom en såkalt Noise-Differentiated Track Access Charge (NDTAC) som skal gi incentiv til de som har ettermontert slike bremsesystem. Formålet med studien er å gjennomgå alternativer for å identifisere den NDTAC-varianten som best kan sikre slik etterinstallering for majoriteten av fraktvogner innen fem til syv år. Studien kan finnes her.


Kommisjonen organiserte 23. oktober ekspertmøte med rundt 30 akademikere og representanter fra veitransportbransjen for å analysere finanskrisens innvirkning på transportsektoren og stake ut mulige strategier for å bistå næringen. På møtet ble det blant annet konkludert med at det forventes at bransjen igjen vil oppleve vekst fra 2010, men i ulikt tempo og omfang. Det ble foreslått enkelte tiltak, blant annet støtte for investering i miljøteknologi og mekanismer for å sikre investeringer i infrastruktur. En kort oppsummering av møtet finnes her.

Kommisjonenss visepresident og transportkommissær Antonio Tajani holdt 27. oktober en tale på en el-kjøretøykonferanse i Brussel organisert av Eurelectric (som representerer EUs el-industri). I den forbindelse mottok han en erklæring signert av 50 europeiske el-bedrifter med selvpålagte forpliktelser om å utvikle og benytte felles standarder for ladeinfrastruktur for elbiler. Tajani uttalte at dette kunne hjelpe EU med å komme i front når det gjelder utviklingen innen miljøvennlig transportteknologi. Fra norsk hold signerte Steinar Bysveen, adm.dir. for Energibedriftenes landsforening (EBL) og Jens Auset, adm.dir. for Hafslund Nett AS erklæringen. Norskutviklede Think City ble presentert med to ulike modeller sammen med en rekke andre el- og hybridbiler fra resten av verden. For mer informasjon om konferansen og erklæringen, se Eurelectrics nettsider.


Kommisjonen presenterte 28. oktober 2009 forslag til forordning om CO2-reduksjon for lette kommersielle kjøretøy, det vil si for varevogner, minibusser og så videre som ikke omfattes av Kommisjonenss opprinnelige CO2-regelverk for personbiler. Forslag innebærer en utslippsgrense på 175 gram CO2/km for nyregistrerte kjøretøy fra og med 2016. Dette kravet skal fases inn fra og med 2014, da 75 prosent av produsentenes bilflåte må nå kravet, 80 prosent fra 2015 og så 100 prosent i 2016. Forordningen inneholder også en målsetning om å nå 135 g/km i 2020. Et egen forslag om dette vil Kommisjonen presentere i 2013. Gjennomsnittlig utslipp fra slike kjøretøy i dag ligger på ca. 200 g/km. Miljøkommissær Stavros Dimas uttalte i Kommisjonens pressemelding at forslaget er et skritt videre i klimakampen, og at forslaget understreker EUs posisjon og lederskap i forkant av klimaforhandlingene i København.

Kommisjonen presenterte 29. oktober forslag til forordning om etterforskning og forebygging av ulykker i sivil luftfart. Kommisjonenss forslag inneholder blant annet etablering av et europeisk nettverk av havarimyndigheter får å styrke EUs kapasitet på havariundersøkelser og en oppdatering og modernisering av innholdet i tidligere direktiv 94/56/EF gjennom å implementere Chicagokonvensjonens anneks 13 i EF-lovgivingen. Forslaget må blant annet sees i sammenheng med den spanske flyulykken i fjor. Forslaget til ny forordning finnes her.

 

Ifølge media kontaktet generaldirektør for Generaldirektoratet for energi og transport (DG TREN), Matthias Ruete i slutten av oktober Kommisjonenss generalsekretær Catherine Day samt 14 andre generaldirektører til møte om opprettelse av en interdepartemental arbeidsgruppe for koordinering av klimaarbeidet i transportsektoren. En slik gruppe begrunnes blant annet med infrastrukturutfordringene knyttet opp mot en massiv innføring av el-biler på det europeiske markedet. Gruppen vil også ha en rolle forbindelse med gjennomgangen av TEN-T-retningslinjene, ny hvitbok for transport og gjennomføringen av ”forurenser betaler” - prinsippet i transportsektoren.

 

Konferanser

Kommisjonen arrangerer konferanse om fremtidens transportsystem i Brussel 20. november. Et formål med konferansen er å presentere høringssvarene fra høringsrunden Mer informasjon om konferansen kan finnes her.

Kommisjonen arrangerer konferanse om grønne transportkorridorer 9. desember, det vil si langdistansekorridorer for mer miljøvennlig godstransport. Mer informasjon om konferansen kan finnes her.

Generaldirektoratet for informasjonssamfunnet og media (DG INFSO)


Kommisjonen oppfordret 9. oktober EUs IKT-industri til innen 2011 å fremlegge forpliktende planer for hvordan den kan bli 20 prosent mer energieffektiv innen 2015. Kommisjonen påpeker i sin pressemelding at IKT-utstyr alene står for rundt 8 prosent av total energibruk i EU. Pressemeldingen finnes her.

Kommisjonen ga 15. oktober de tre europeiske standardiseringsorganene The European Committee for Standardization (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) og The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) mandat til å utvikle standarder for kommuniserende biler, både for kommunikasjon mellom bil-til-bil og fra bil-til-infrastruktur. Mandatet kan leses her.

Kommisjonen offentliggjorde 28. oktober en meddelelse om utvikling av fremtidens internettbaserte infrastrukturløsninger, for eksempel innen trafikkstyring, helsevern og ”smarte” energinett. Kommisjonen lanserer partnerskap med aktører i EUs IKT-bransje med et budsjett på 300 millioner euro fra 2011-2013. Kommisjonens pressemelding finnes her og meddelelsen her.

 

Kommisjonen presenterte 28. oktober en meddelelse og anbefaling om Digital Dividende.  I anbefalingen fremgår det blant annet at medlemslandene skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre overgangen til digitale sendinger innen 2012 og at landene støtter regulatoriske tiltak for å harmonisere bruk av spektrum i 790-862 MHz-båndet til felleseuropeiske mobile tjenester. Meddelelsen, og anbefalingen, vil bli fulgt opp av Kommisjonen i 2010 gjennom presentasjon av en "roadmap" om bruk av digital dividende med mer. overfor Europaparlamentet og Rådet. Det svenske formannskapet vil søke å få vedtatt rådskonklusjoner på meddelelsen på telekom-rådsmøtet i desember. Pressemelding om meddelelsen, med videre link til selve meddelelsen og anbefalingen kan finnes her.

 

 

Fra Rådet

Transportrådsmøte ble avholdt i Luxembourg 9. oktober 2009. Kun transportsaker stod på agendaen, med unntak av Rådets formelle avvisning av Europaparlamentets 2. lesning på revisjon av eKOM-pakken. Det svenske formannskapet ved transport- og næringsminister Åsa Torstensson ledet møtet.

 

Sentrale saker var den politiske debatten knyttet til meddelelsen Future for Transport, vedtagelse av tilleggsmandat til Kommisjonen (KOM) i forbindelse med forhandlingene om en transportavtale med Vestbalkan-landenepolitisk enighet på forslaget om båtpassasjerers rettigheter og islandsk og norsk tilknytning til luftfartsavtalen mellom USA og EU samt mulig forlengelse av forbudet mot flytende væske ombord på fly. Agenda til møtet kan finnes her, bakgrunnsnotatet her og pressemelding her.

 

Les EU-delegasjonens oppsummering av rådsmøtet her.


Landbruks- og fiskerirådsmøtet i Luxemburg 19.-20. oktober vedtok som A-punkt rådskonklusjoner på en spesialrapport fra EUs revisjonsrett om utviklingen av Galileo-programmet. Her oppfordres Kommisjonen til å følge anbefalingene i spesialrapporten, herunder behovet for uavhengige vurderinger i den videre utviklingsprosessen. Rådet aksepterte videre komitologiregelverk til securityforordning 300/2008 vedrørende nasjonale securitykontrollprogram og kriterier for medlemslandenes derogasjon fra regelverket. Pressemelding fra rådsmøtet finnes her.

Rådsmøtet for generelle saker og utenriksrelasjoner i Luxemburg 26. oktober vedtok som A-punkt en utvidelse av avtalen mellom EU og Kina om maritim transport i etterkant av EU-utvidelsen med Bulgaria og Romania i 2007, jf. pressemelding her. Videre vedtok rådsmøtet som A-punkt de deler av eKOM-pakken som Europaparlamentet og Rådet hadde kommet til enighet om, jf. pressemelding her og her.

 

Fra Europaparlamentet
Europaparlamentets miljøkomité vedtok 19. oktober en resolusjon knyttet til EUs posisjon på København-konferansen (COP-15). I resolusjonen fremgår det blant annet at utviklede land innen 2020 bør redusere utslippene med minst 80 prosent  innen 2050 i forhold til 1990. Pressemelding i saken kan finnes her.

Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomités (ITRE) forhandlere kom 1. oktober til enighet med Rådets forhandlere og Kommisjonen om forordningen om merking av dekk for kjøretøy med hensyn til drivstofforbruk, støy og veigrep. Enigheten i trilogforhandlingene innebærer blant annet at selgerne plikter å vise merkingen til kjøper i forbindelse med salg, at støynivå merkes med økende antall svarte ”bølger” fra en høyttaler samt antall desibel og at Kommisjonen skal utarbeide en nettside som forklarer dekkmerkingen inkludert en kalkulator for drivstoffinnsparing. Europaparlamentets pressemelding kan finnes her.

Europaparlamentets transport- og turismekomité (TRAN) avholdt møte 5. – 6. oktober. Sentralt på agendaen sto forslaget til forordning om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport. Rapportør Marian-Jean Marinescu (EPP-Romania) ga her sin vurdering av muligheten for å komme frem til en enighet med Rådet før rådsmøtet i desember og på de sentrale diskusjonspunktene. Rapportøren mente avstanden mellom Europaparlamentet og Rådet var overkommelig med tanke på enighet i tidlig fase av annen lesning. Et sentralt diskusjonspunkt mellom Parlamentet og Rådet er hvorvidt de aktuelle korridorene skal listes opp i forordningens anneks. Rådet ønsker også en sterkere nasjonal representasjon i  styreorganene for korridorene. Marinescu fikk avslutningsvis det forhandlingsmandat han ba om.

Det europeiske jernbanebyrået ERA ved direktør Marcel Verslype orienterte videre TRAN om byråets arbeid. Han la stor vekt på hvor viktig samarbeidet mellom de nasjonale myndighetene var for å makte de utfordringene som den europeiske jernbanesektoren stod overfor, blant annet implementeringen av ERTMS-standarden (felles signalsystemet for jernbanenettet i Europa) innen 2012. Han støttet for øvrig en mer samordnet fremgangsmåte i forbindelse med oppfølging av jernbaneulykker, der han fremhevet at ERA kunne spille en mer sentral rolle. Kommentaren må sees i sammenheng med Viareggio-ulykken og oppfølgingen av denne. Avslutningsvis påpekte han at ERA, flere nasjonale tilsynsmyndigheter og næringsaktører mente at man burde avvente revisjon av regelverket, herunder reflektere over ERAs videre rolle.

Tilsvarende orientering ble gitt av Det europeiske sjøsikkerhetsrådet EMSA ved direktør Willem de Ruiter. Han informerte også om byråets arbeid, herunder assistanse til Kommisjonen for implementering av maritimt regelverk, oljesølbekjempelse og informasjonssystem knyttet til skipstrafikk. I diskusjon med MEPene understreket han at EMSA ikke var ment å være en europeisk kystvakt. I tilknytning til IMO (FNs sjøsikkerhetsorgan) erkjente han at arbeidet innenfor IMO ofte gikk langsomt. Han understreket imidlertid at behovet for internasjonale regimer, for eksempel på å klimautslipp. Direktøren avrundet blant annet med å fremheve EMSAs potensial til å ble den sentrale leverandør av trafikkovervåkning, også på andre områder som illegal immegrasjon, piratvirksomhet og fiskeri.

Avslutningsvis holdt TRAN en meningsutveksling med koordinatorene for enkelte av prosjektene under de transeuropeiske transportnettverk, TEN-T. TRANs referat fra møtet finnes her. Komiteens neste møte finner sted 9-10. november.

 

src="~/link/611e987a9dd1443a8a16e681db274470.aspx" width="315" style="float:right;" alt="" />Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomités (ITRE) forhandlere kom 1. oktober til enighet med Rådets forhandlere og Kommisjonen om forordningen om merking av dekk for kjøretøy med hensyn til drivstofforbruk, støy og veigrep. Enigheten i trilogforhandlingene innebærer blant annet at selgerne plikter å vise merkingen til kjøper i forbindelse med salg, at støynivå merkes med økende antall svarte ”bølger” fra en høyttaler samt antall desibel og at Kommisjonen skal utarbeide en nettside som forklarer dekkmerkingen inkludert en kalkulator for drivstoffinnsparing. Europaparlamentets pressemelding kan finnes her.

Europaparlamentets transport- og turismekomité (TRAN) avholdt møte 5. – 6. oktober. Sentralt på agendaen sto forslaget til forordning om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport. Rapportør Marian-Jean Marinescu (EPP-Romania) ga her sin vurdering av muligheten for å komme frem til en enighet med Rådet før rådsmøtet i desember og på de sentrale diskusjonspunktene. Rapportøren mente avstanden mellom Europaparlamentet og Rådet var overkommelig med tanke på enighet i tidlig fase av annen lesning. Et sentralt diskusjonspunkt mellom Parlamentet og Rådet er hvorvidt de aktuelle korridorene skal listes opp i forordningens anneks. Rådet ønsker også en sterkere nasjonal representasjon i  styreorganene for korridorene. Marinescu fikk avslutningsvis det forhandlingsmandat han ba om.

Det europeiske jernbanebyrået ERA ved direktør Marcel Verslype orienterte videre TRAN om byråets arbeid. Han la stor vekt på hvor viktig samarbeidet mellom de nasjonale myndighetene var for å makte de utfordringene som den europeiske jernbanesektoren stod overfor, blant annet implementeringen av ERTMS-standarden (felles signalsystemet for jernbanenettet i Europa) innen 2012. Han støttet for øvrig en mer samordnet fremgangsmåte i forbindelse med oppfølging av jernbaneulykker, der han fremhevet at ERA kunne spille en mer sentral rolle. Kommentaren må sees i sammenheng med Viareggio-ulykken og oppfølgingen av denne. Avslutningsvis påpekte han at ERA, flere nasjonale tilsynsmyndigheter og næringsaktører mente at man burde avvente revisjon av regelverket, herunder reflektere over ERAs videre rolle.

Tilsvarende orientering ble gitt av Det europeiske sjøsikkerhetsrådet EMSA ved direktør Willem de Ruiter. Han informerte også om byråets arbeid, herunder assistanse til Kommisjonen for implementering av maritimt regelverk, oljesølbekjempelse og informasjonssystem knyttet til skipstrafikk. I diskusjon med MEPene understreket han at EMSA ikke var ment å være en europeisk kystvakt. I tilknytning til IMO (FNs sjøsikkerhetsorgan) erkjente han at arbeidet innenfor IMO ofte gikk langsomt. Han understreket imidlertid at behovet for internasjonale regimer, for eksempel på å klimautslipp. Direktøren avrundet blant annet med å fremheve EMSAs potensial til å ble den sentrale leverandør av trafikkovervåkning, også på andre områder som illegal immegrasjon, piratvirksomhet og fiskeri.

Avslutningsvis holdt TRAN en meningsutveksling med koordinatorene for enkelte av prosjektene under de transeuropeiske transportnettverk, TEN-T. TRANs referat fra møtet finnes her. Komiteens neste møte finner sted 9-10. november.

 

Til toppen