Samferdselsnytt 3/2010

Prioriteringene på transport- og telekomområdet i Kommisjonens arbeidsprogram for 2010. Transportrådet vedtok posisjoner om passasjerrettigheter for buss- og båtpassasjerer. Europaparlamentet ønsker at medlemslandene selv skal finansiere sikkerhetstiltak på flyplasser utover eksisterende fellesbestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Les mer i siste samferdselsnytt fra EU-delegasjonen.

FRA EUROPAKOMMISJONEN
Kommisjonen lanserte 3. mars 2010 strategien EU 2020, som kan beskrives som EUs nye økonomiske strategi. Stikkord for strategien er kunnskapsbasert, bærekraftig og inkluderende vekst. Transport (i sær grønn transport) og den digitale agenda har fått plass i strategien. Kommisjonens pressemelding om EU 2020 kan finnes her.

Kommisjonen presenterte 31. mars sitt arbeidsprogram for 2010 – med tittelen ”Tid for handling”. Strategien kan finnes her. Hvitboken for transport står sentralt. Den kan karakteriseres som det sentrale dokumentet på transportområdet og tilsvarende Digital Agenda på telekomområdet. Revisjon av TEN-Tretningslinjene (det transeuropeiske transportnettverket)  står også sentralt. Kommisjonen, med bistand av seks arbeidsgrupper, forbereder et metodedokument knyttet opp mot den såkalte ”Option 3” for videre utvikling av TEN-T-nettet, dvs. et multimodalt sentralt nettverk – også i tråd med også norsk posisjon i høringsrunden. Meddelelsen forventes publisert i mai 2010, i forkant av TEN-T konferansen i Zaragoza 8.-9. juni 2010. I etterkant av sommeren vil Kommisjonen så gå i gang med selve revisjonen av TEN-T-retningslinjene og presentere sitt forslag før utgangen av 2010.

En annen sak er forslaget om en lufthavnspakke; som blant annet inneholder forslag til revisjon av direktivet om lufthavnrelaterte tjenester på lufthavner. Et forslag som trolig må sees i lys av Kommisjonens dialoger med både med Polen og Tyskland denne måneden. En siste sak som kan nevnes er at Kommisjonen vil presentere en rapport om implementering av dyretransportforordningen 1/2005. Rapporten kan bli fulgt opp av nytt regelverk.

DG Mobility and Transport (DG MOVE)
Kommisjonen publiserte 15. mars 2010 utlysningen for støtte under Marco Polo-programmet. Se Kommisjonens pressemelding her.

Visepresident og transportkommissær Siim Kallas åpnet 24. mars Kommisjonens årlige konferanse om bytransport. Han sa her at klimautslipp og transportulykkene må reduseres betydelig – dersom EU skulle nå sine målsetninger om klimareduksjon og en halvering av ulykkene. Kallas viste også til at Kommisjonen  nå arbeidet med implementeringen av byhandlingsplanen fra september 2009. Det spanske formannskapet informerte på sin side om at man arbeidet med å komme frem til enighet om rådskonklusjoner på bytransport til transportrådsmøtet i juni 2010.

Kommissær Kallas ønsket 25. mars velkommen en foreløpig enighet mellom USA og EU på den såkalte Open Skies II-avtalen. Avtalen vil bli forelagt for Transportrådet for endelig godkjenning på Transport-, telekom- og energi (TTE)-rådets møte i juni i år. Forøvrig har Kommisjonen også vedtatt ny forordning om optimalisering av luftrom under Single European Sky (SES), jf. pressemelding her og presentert en evalueringsrapport av EUs forordning om nektet ombordstigning, jf. her.

Kommisjonen ved European GNSS Supervisory Authority (GSA) lanserte 25. mars også den offisielle EGNOS-portalen . Portalen skal tjene som en felles nettside for all informasjon om EGNOS. Pressemelding kan finnes her.

DG INFORMASJONSSAMFUNNET (DG INFSO)
Kommissær for EUs digitale agenda Neelie Kroes talte for det nederlandske næringslivet på ICT Delta-konferansen i Rotterdam 18. mars. Hun orienterte her om målsetningene og innholdet i EUs Digitale Agenda.

Noen stikkord for fra talen er:
Det overordnede målet for EUs digitale agenda er å stimulere økonomisk vekst, med henvisning til EUs nye 2020-strategi.
Hun listet opp fire hovedpunkter for EUs digitale agenda:

1. Ultraraskt bredbånd (bredbånd til alle innen 2013, 30 Mbps til alle fra 2020 og mulighet for 50 % av alle husholdninger til å tilslutte seg 100 Mbps-nettverk);

2. Et virkelig digitalt indre marked (nedbygging av barrierene for netthandel og grenseoverskridende tjenester på nett);

3. Det digitale samfunn (opplæring og inkludering av alle samfunnsgrupper);

4. Økonomisk vekst (investeringer i FoU for ny teknologi, høyere andel for SMBer, redusere hindringer og sørge for mer interoperabilitet bl.a. gjennom standarder). En digital agenda for Europa – tale på ICT Delta

Kommisjonen vedtok 19. mars nytt regelverk for å fasilitere for mobiltelefoner på skipsfartøy. De nye reglene harmoniserer kommunikasjonstjenestene om bord og underletter nye løsninger for mobil kommunikasjon til sjøs. Se Kommisjonens pressemelding her, og ofte stilte spørsmål om de nye reglene her.

Kommisjonen publiserte 31. mars et hefte som samler relevante tekster om den nye ekom-pakken som ble vedtatt av EU i november 2009. Heftet inneholder også en konsolidert utgave av ekom-pakken og kan hentes her.

Høringer:
EUs frekvenspolitikk 2011-2015 (konsultasjon)

Generell forsyningsplikt for elektronisk kommunikasjon


RÅDET

Transport-, tele- og energirådsmøtet (TTE) ble avholdt i Brussel 11.-12. mars 2010. Transportsakene ble behandlet 11. mars. det spanske formannskapet ved ansvarlig minister for transport José Blanco López ledet møtet. Kommisjonen var representert ved ny visepresident og transportkommissær Siim Kallas.

På møtet vedtok man en generell innstilling på forslag til direktiv om transportabelt trykkutstyr og på forslag til forordning om etterforskning av ulykker og hendelser innen sivil luftfart. Videre ble det gjennomført en diskusjon knyttet til forslag til direktiv om securityavgifter på lufthavner og på OPEN SKIES II-forhandlingene med USA. Som såkalt A-punkt vedtok man også første lesning av forordning av sjøpassasjerers rettigheter, første lesning av busspassasjerers rettigheter og beslutning om signering av samarbeidsavtale mellom EU og Norge vedrørende satelitttnavigasjon.

Lenke til Rådets pressemelding kan finnes her
Agenda og Rådets bakgrunnsnotat kan videre finnes her og her

Miljørådsmøtet 15. mars diskuterte Kommisjonens forslag til forordning om CO2-utslippsstandarder for lettere kommersielle kjøretøy, som ble presentert i november 2009. Rådet ga her bred støtte for de langsiktige målsetninger samtidig som man understreket behovet for en konsekvensanalyse av forslaget. Enkelte land forslo å inkludere minibusser og tyngre kjøretøy i forslaget. Referat fra rådsmøtet finnes her.

EUROPAPARLAMENTET

TRANSPORT- OG TURISMEKOMITEEN (TRAN)
Transport- og turismekomiteen TRAN avholdt møte 1. mars og 22.-23. mars. På møtet 1. mars vedtok man rapportør Leichtfrieds rapport om direktiv om lufthavnsikkerhetsavgifter, som inkluderer forslaget om at medlemslandene selv skal finansiere nasjonale sikkerhetstiltak utover forordning 300/2008. På møtet ga også rapportør Marinescu og Kommisjonen en orientering om Rådets felles posisjon på forordning om et jernbanenett for konkurransedyktig frakt. Komiteen diskuterte også komiteen forslag til direktiv om ulykker og hendelser i sivil luftfart og Europaparlamentets involvering i forbindelse med internasjonale luftfartsavtaler grunnet Lisboa-traktaten.

På møtene 22.-23. mars ble igjen forordning om et jernbanenett for konkurransedyktig frakt behandlet samt direktiv om formaliteter for skipsrapportering i EUs havner. Sistnevnte ble også vedtatt med stort flertall. Avslutningsvis kan det nevnes at TRAN holdt en meningsutveksling med det spanske formannskapet og Den europeiske investeringsbanken (EIB) om finansiering av TEN-T (det transeuropeiske transportnettverket).

TRANs referater fra møtene finnes hhv. her (1. mars) og her (22.-23. mars).

 

Til toppen