Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsnytt 5/2010

23 europeiske land, inkludert Norge, har nå signert et Memorandum of Understanding om eCall – et innebygget nødsystem i biler. EU henger etter når det gjelder private og offentlige investeringer i forskning og utvikling på IKT. Og europaparlamentarikere diskuterer buss- og båtpassasjerers rettigheter. Les mer i siste oppdatering fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth.

FRA EUROPAKOMMISJONEN

DG MOBILITY & TRANSPORT (DG MOVE)
Begynnelsen av mai var fremdeles preget av problemene for luftfarten grunnet askeskyen. Etter transportministrenes ekstraordinære møte 4. mai presenterte visepresident og samferdselskommissær Siim Kallas en uttalelse, der han understreket at slike situasjoner som EU opplevde i april vil komme igjen og der han påpekte at krisen hadde avdekket svakheter ved dagens europeiske transportsystem. Behovet for et funksjonerende multimodalt transportnettverk i EU var tydeligere enn noensinne, hevdet han. Transportrådet vil trolig diskutere dette temaet på sitt møte i juni 2010.

Kommisjonen sendte 5. mai en reasoned opinion til Bulgaria vedrørende mangelfull implementering av første jernbanepakke, da landets gjennomføring etter Kommisjonens første notifisering i 2008 ble funnet utilstrekkelige. Pressemelding her. Kommisjonen presenterte også et forslag til Rådet om mandat for Kommisjonen til å starte forhandlinger med Brasil. Pressemelding her.

Kommisjonen presenterte 21. mai, i fellesskap med Eurocontrol og EUs luftfartsbyrå EASA, retningslinjer for å begrense stengninger av europeisk luftrom i forbindelse med askeskyer. Kommisjonen og Eurocontrol vil blant annet opprette et krisekoordineringssenter (EACCC) for å sikre en rask respons ved fremtidige kriser i luftfarten. Se Kommisjonens pressemelding her.

Visepresident Kallas ledet EUs delegasjon til EU-Latin-Amerika-toppmøtet om sivil luftfart i Rio de Janeiro. På toppmøtet 25. mai inviterte han Latin-Amerika til nærmere samarbeid på luftfartsområdet. Partene ble enige om å utvikle en felles handlingsplan innen utgangen av 2010. Kommisjonens ovennevnte forslag om forhandlinger med Brasil om en omfattende luftfartsavtale ble trukket frem som et skritt i riktig retning. Pressemelding her.

Visepresident Kallas deltok 27. mai på International Transport Forum i Leipzig, der han blant annet snakket om Intelligente transportsystemer ITS. Her gjentok han blant annet sitt ønske og sin utfordring til industrien om å utvikle gjennomgående bestillingsløsninger for reisebilletter, ikke bare for jernbane, men også multimodale løsninger som kombinerer alle transportformer. Kallas’ tale kan leses her. En egen eMobility-pakke med flere lovforslag på området forventes i løpet av 2010.

Høringer

EUs e-Maritime-initiativ, høringsfrist 27. juni

Fremtidens TEN-T, høringsfrist 15. september

DG INFORMASJONSSAMFUNNET (DG INFSO)
Visepresident og kommissær for EUs Digitale Agenda Neelie Kroes og visepresident Kallas ønsket 4. mai nye fem land velkommen i Memorandum of Understanding (MoU) for eCall, det vil si for det innebygde nødsystemet i biler. Til sammen 23 europeiske land har nå signert MoU-et, inkludert Island, Sveits og Norge. Kommisjonens pressemelding her.

Samme dag holdt visepresident Kroes tale på European Business Leader Forum. Her understreket hun hvor stort etterslepet innen IKT-industrien i EU var sammenlignet med EUs største konkurrenter globalt. Les talen her.  Talen må blant annet sees i lys av Kommisjonens rapport 12. mai, som viser at den europeiske IKT-bransjen, som utgjør kun 4,8 prosent av EUs BNP, står for hele 25 prosent av de totale private investeringene i forskning og utvikling (FoU). Dette til tross, rapporten viser at EU henger etter - både hva gjelder private og offentlige investeringer i FoU på IKT. Se Kommisjonens pressemelding her og rapporten her.

Kommisjonen presenterte 17. mai en rapport om EUs digitale konkurranseevne. Denne rapporten understreker at EU må legge bedre til rette for mer innovasjon, blant annet gjennom bredbåndsutbygging og IKT-opplæring, om potensialet skal kunne utnyttes bedre. Kommisjonens pressemelding her. Rapporten kan finnes her.

Kommisjonen presenterte 19. mai sin meddelelse om den Digitale Agenda. Meddelelsen avløser i2010-strategien, og utgjør ett av flaggskipsinitiativene under Europa 2020 som igjen avløser den fornyede Lisboa-strategien. Det forventes at Digital Agenda vil bli en av EUs sentrale handlingsprogram for sysselsetting og vekst i Europa – med fokus på hvordan digitale tjenester kan bidra til å nå de overordnede målene. Kommisjonens pressemelding finnes her og meddelelsen her, Kommissær Kroes lanseringstale her og Kommisjonens nye digital agenda-nettside her.

Kommissæren presenterte Digital Agenda for næringen for første gang på World Congress on Information Technology i Amsterdam 25. Mai. Talen finnes her. Kommisjonen presenterte 25. mai  også sin årlige rapport om det indre ekom-markedet. Rapporten viser at selv om de fleste medlemsland har blitt mer konkurransedyktige, er markedene i hovedsak fremdeles nasjonale. Rapporten gir mangelfull implementering av EUs ekom-regelverk skylden for dette. Pressemelding her og rapporten her.

Høringer:
Kommisjonen har lagt ut et online spørreskjema der det kan gis meningsytringer om den ovennevnte meddelelsen om EUs digitale agenda. Skjemaet finnes på Digital Agenda’s hjemmeside her.

FRA RÅDET
Ekstraordinært transportrådsmøte ble avholdt i Brussel 4. mai 2010. Bakgrunnen for det ekstraordinære møtet var håndtering av aksekrisen. På møtet vedtok transportrådet rådskonklusjoner på Kommisjonenss memo 27. april med tiltak på kort og mellomlang sikt. De vedtatte rådskonklusjonene kan finnes her. Link til det spanske formannskapets og Europakommisjonens felles pressekonferanse kan finnes her. Neste diskusjon i Rådet vedrørende tiltak i forbindelse med askeskyen vil finne sted 24. juni 2010.

Rådsmøtet for generelle anliggender i Brussel 10. mai vedtok som A-punkt Rådets posisjon i første lesning på direktivet om utrulling av Intelligente transportsystemer (ITS) i veitransportsektoren. Vedtaket baserer seg på en fremforhandlet enighet med Europaparlamentets og Kommisjonens forhandlere i trilogforhandlinger, og Europaparlamentet forventes å stemme over forslaget i juni. Dersom Europaparlamentet ikke går bort fra enigheten og vedtar endringer i Rådets posisjon, vil direktivet kunne signeres av begge institusjonene og vedtas som lov. Forslaget innebærer en todelt introdusering av ITS: først skal Kommisjonen vedta nødvendige spesifikasjoner for ITS-tjenestene, deretter innen 12 måneder presentere et forslag om utrulling til Europaparlamentet og Rådet som sammen vil vedta eller forkaste forlaget. Se Rådets pressemelding her.

Konkurranserådsmøtet 25-26. mai i Brussel vedtok rådskonklusjoner på Kommisjonenss meddelelse om rene og energieffektive kjøretøy der Rådet blant annet ber europeiske standardiseringsorgan om å innen medio 2011 utvikle en harmonisert interoperabilitetsløsning mellom el-kjøretøy og ladeinfrastruktur. Videre anerkjenner Rådet behovet for tiltak også overfor tunge kjøretøy. Les rådskonklusjonene her. Rådsmøtet vedtok dessuten som A-punkt å godkjenne signeringen av en luftfartsavtale med Mexico om visse luftfartstjenester. Se pressemelding fra rådsmøtet her.

Transport-, tele- og energirådet hadde møte 31. mai. Kun tele/IKT- og energisaker ble behandlet. Rådet vedtok rådskonklusjonene på Digital Agenda og besluttet å kodifisere rettighetene for brukere av elektronisk kommunikasjon. Under den påfølgende teleministerlunsjen ble det vedtatt å lokalisere telekombyrået til Riga, Latvia. Se Rådets egen pressemelding .

FRA EUROPAPARLAMENTET
Europaparlamentet vedtok i plenum 5. mai 2010 resolusjon om EUs digitale agenda, der det blant annet fremgår at alle EU-borgere skal ha tilgang til moderne digitale teknologier, inkludert høyhastighets internett, og opplæring til å dra nytte av ny teknologi. Videre at forbrukerne fritt skal kunne nå offentlige tjenester på nett og innhold på tvers av landegrensene i Europa, og at de må gjøres oppmerksom på sine digitale rettigheter innenfor et tydelig regelverk. Les Europaparlamentets pressemelding her og hele resolusjonen her.

Samme dag vedtok Europaparlamentet sin posisjon på Kommisjonens forslag til direktiv om securityavgifter. Posisjonen inneholder blant annet krav om at medlemslandene må ta merkostnadene for innføring av ytterligere sikkerhetstiltak på lufthavner enn det som følger av EUs securityregelverk. Saken går nå trolig til annen lesning, blant annet fordi dette er et element som Rådet ikke kan godta. Pressemelding her. Europaparlamentet vedtok så 6. mai en resolusjon som understreker behovet for mer forskning på batteriteknologi for el-biler. I resolusjonen bes nasjonale og andre myndigheter også om å gå foran i bruken av disse bilene. Pressemelding her, resolusjonen her.

TRANSPORT- OG TURISMEKOMITEEN (TRAN)
Transport- og turismekomiteen TRAN holdt møter 3-4. mai 2010. En av hovedsakene her var avstemningen over MEP Marinescus (EPP) rapport til direktiv om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport. Rapporten, som ble vedtatt med hele 30 mot to stemmer, står blant annet på kravet fra Kommisjonen og Europaparlamentet om at forvaltningsorganet for korridorene skal være uavhengig juridisk, og at det skal settes opp en separat ”one-stop-shop” for hver korridor som skal ha siste ord i tildeling av kjøretillatelser i korridoren, dette for å sikre fri konkurranse. TRAN vil videre at det sikres en behovsbasert balanse mellom vare- og passasjertransport i korridorene. Se TRANs pressemelding om saken her.

Videre diskuterte komiteen endringsforslag til MEP Grosch’ (EPP) rapport om en bærekraftig fremtid for transportnæringen, som er tittelen på Europaparlamentet s innspill til ny hvitbok for transport. Rapportøren pekte på behovet for effektive ko-modale transportløsninger som en av de viktigste utfordringene. Bedre finansieringsløsninger på EU-nivå ble fremhevet som en annen viktig utfordring. Grosch ønsket også å gi EU-byråene i transportsektoren en større rolle for å sikre markedsadgang i medlemslandene. I den påfølgende diskusjonen kom det, i sær fra de Grønne, S&D og ALDE, krav om / endringsforslag for et sterkere miljøfokus og for modalt skifte (til fordel for jernbane og andre miljøvennligere transportformer) kontra ensidig fokus på ko-modalitet. Fra høyresiden, i sær fra EPP og ECR, ble det fokusert på sluttføring av det indre transportmarkedet og securitytiltak. Grosch sa seg villig til å samordne og ta inn enkelte av endringsforslagene på security, og sa seg dessuten villig til å diskutere inkludering av enkelte endringsforslag om utslippskutt, grønne korridorer og bytransport.

MEP Cancian (EPP) orienterte om trilogforhandlingene med Rådet og Kommisjonen om forordning om busspassasjerrettigheter. Han hevdet her at partene stod så langt fra hverandre fordi Rådet hadde ”vannet ut” mange av Kommisjonens opprinnelige forslag og anbefalte at TRAN måtte stå ved tidligere krav. MEP Ayala Sender (S&D), som står bak Europaparlamentets rapport på forordning om rettigheter for båtpassasjerer kunne derimot rapportere at Rådets posisjon har nærmet seg TRANs, selv om det er noe avstand hva gjelder omfang og minstepris for billetter som skal gi rett til flat-rate erstatning ved kansellering eller lange forsinkelser. Europaparlamentet ønsker samme minstepris på båt som for tog, noe Rådet ikke aksepterer. Ayala Sender mente det fortsatt var håp om en enighet i første lesning.

Rapportene/sakspapirene som ble diskutert under møtene kan finnes her. Se også TRANs eget referat fra møtene her.

 

 

Til toppen