Samferdselsnytt april 2010

Askeskyen preget EUs transportpolitiske agenda i april. Kommisjonen presenterte en ny strategi for renere kjøretøy. Innenriksrådet ber Kommisjonen vurdere etablering av et sentralisert byrå for å bekjempe datakriminalitet og barnepornografi. Disse og flere andre samferdselssaker var aktuelle i april.

1. EUROPAKOMMISJONEN

Generaldirektoratet for mobilitet og transport (DG MOVE)
DG MOVE har i april vært preget av askeskyen som følge av vulkanutbruddet på Island. Kommisjonen (KOM) presentert i den forbindelse en meddelelse 27. april med tiltak for å avhjelpe konsekvensene for flypassasjerer og næringen - en meddelelse som ble behandlet av Rådet på ekstraordinært transportrådsmøte nå 4. mai og som forventes erstattet av en ny meddelelse til ordinært transportrådsmøte i juni. I forkant av, på og i etterkant av presentasjon av meddelelsen har det som kjent vært statsstøtteproblematikken som har fått størst fokus media. På dette punktet er situasjonen forsatt uavklart, dvs. om KOM faktisk vil utarbeide spesifikke retningslinjer om statsstøtte til flyselskaper som har blitt økonomisk rammet pga. luftromsrestriksjonene. Pressemelding i forbindelse med presentasjon av meddelelsen 27. april kan finnes her.  

KOM publiserte tidlig i april en større studie datert 30. mars 2010 om situasjonen i og perspektiver for det europeiske jernbanemarkedet. Bakgrunnen for studien er å klarlegge situasjonen i jernbanemarkedet for internasjonal passasjertransport innad i EU samt godstransport mellom EU og unionens naboland. I studien fremgår det bl.a. at godsfrakt på jernbane mellom EU og Norge/Sveits har vokst med 18 prosent mellom 2001 og 2007. Studien kan hentes her.

KOM publiserte 28. april en rekke studier om elektronisk bompengeinnkreving i EU, hvor tolv ekspertgrupper har sett på teknologi, betalingsformer og andre aspekter ved innkrevingen. Studiene kan hentes her.

Konferanser:

- TEN-T informasjonsdag, samt seminar om TEN-T prosjektfinansiering og offentlig-privat samarbeid (OPS), 31. mai-1. juni. Merk også KOMs bakgrunnsomtale av utvidelse av TEN-T til tredjeland- og regioner.  

- TRA - Konferanse om hvordan innovasjon kan gjøre veitransporten mer bærekraftig, 7.-10. juni

- EUs grønne uke (Green Week 2010), som organiseres av generaldirektoratet for miljø (DG ENV) 1.-4. juni, vil blant annet ta opp bærekraftskriterier for biodrivstoff/-masse. Se programmet her

Høringer:

 - Tilgang til trafikk- og reisedata, universell trafikkinformasjon, høringsfrist 18. juni

EUs e-Maritime-initiativ, høringsfrist 27. juni

Fremtidens TEN-T, høringsfrist 15. september

Utlysninger:

- Tre studier: varetransport i byer; harmonisert innsamling av EU-data på bytransport; og databaser for jernbanemateriell og –infrastruktur i EU. Alle utlysningene finnes her.


Generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri (DG ENTR)
Industri- og næringskommissær Antonio Tajani presenterte 28. april KOMs nye strategi for renere kjøretøy. Denne kom to dager etter at DG ENTR la frem et dokument (veikart) om standarder for el-kjøretøy. I forbindelse med presentasjonen 28. april ble det understreket at strategien for renere biler var teknologinøytral. I selve strategien varsler KOM at man vurderer CO2-utslippstandarder for tunge lastebiler og for motorsykler. Videre skal utslipp fra airconditionanlegg i biler, støy fra kjøretøy, misvisende miljøpåstander fra kjøretøyprodusentene følges opp. Strategien for renere kjøretøy og veikartet for standarder for el-kjøretøy finnes på denne siden


Generaldirektoratet for informasjonssamfunnet (DG INFSO)
Visepresident og kommissær for EUs Digitale Agenda Neelie Kroes deltok 13. april på ARCEP-konferansen i Paris om nettnøytralitet. I sin tale varslet hun lansering av en offentlig høring om nettnøytralitet før sommeren. Viktigheten av å finne balanserte løsninger ble også understreket i talen. Talen finnes her.

Visepresident Kroes deltok 14. april på Det spanske Formannskapets konferanse om fremtidens internett. I sin tale ble bl.a. behovet for innovasjon, støtte til SMBer, offentlig-privat samarbeid (OPS) understreket. Talen kan leses her.

Kroes talte også for Europaparlamentet 20. April. Her sa hun at hun ønsket å doble finansieringen av nye teknologier innen 2015. I den forbindelse oppfordret hun medlemslandene om å gjøre det samme. Talen kan leses her.

KOM presenterte 23. april en studie som har blitt gjennomført om IKT og eldre. I studien påpekes det et betydelig potensial for IKT innen helse og omsorgsektoren. Studien fokuserer på markedsbarrierer og analyserer situasjonen i 14 EU-land samt USA og Japan. Studien kan hentes her.

Konferanser:

- Internet of Things, 1-2. juni.


Annet
EUs miljøbyrå EEA presenterte 27. april sin rapport TERM som gir en oversikt over transportsektorens miljøkonsekvenser basert på data fra 1997-2007. Rapporten viser at veksten i transportvolum, både på passasjer- og fraktsiden, eliminerer forbedringer som følge av miljøvennlig teknologi. Rapporten finnes her.


2. RÅDET

Innenriksrådet vedtok 26. april 2010, som et såkalt A-punkt, en resolusjon der KOM bes vurdere behovet for å etablere et sentralisert byrå for å bekjempe datakriminalitet og barnepornografi på internett.  Pressemelding fra rådsmøtet kan finnes her.

Det spanske Formannskapet avholdt uformelt ekstraordinært transportrådsmøte 19. april. Luftromsrestriksjonene over Europa var eneste sak på agendaen. På møtet ble det gitt politisk tilslutning til Eurocontrols tilrådning til hvordan man gradvis skulle følge opp / gradvis oppheve luftromsrestriksjonene. Norge, ved samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, deltok som kjent, på møte som ble gjennomført via videokonferanse. Pressemelding fra rådsmøtet kan finnes her.   

Det spanske Formannskapet sto også som vertskap for uformelt ministermøte om Digital Agenda i Granada 18.-19. april. Møtet ble sterkt preget av askeskyen fra Island, som medførte at mange deltagere måtte melde forfall til selve møtet. Møtet endte uavhengig opp med Granada-deklarasjonen, som må oppfattes som et innspill til KOMs EU 2020-strategi og kommende meddelelse om Digital Agenda, som forventes presentert nå i mai 2010.

Det spanske Formannskapet sto også som vertskap for det andre høynivåmøtet på posttjenester i Valencia, Spania 29. april. Hovedtemaet for møtet var implementering av postpakke III. Konkurransekommisær Joaquín Almunia talte på konferansen, der han uttrykte følgende overordnede prioriteringer vedr. medlemslandenes opprettholdese/finansiering av leveringsplikten: “...to ensure that public funding for public services in the postal sector is well targeted and creates the right incentives, so that we can help ensure a high quality and efficient universal postal service at affordable prices for all Europeans; at the same time, to ensure that fair competition can develop in commercially-viable sectors of the postal market.”. Talen kan finnes her.


3. EUROPAPARLAMENTET (EP)

Det så en stund ut til at EPs plenumsmøte 20. april ville bli avlyst på grunn av askeskyen fra Island. Til slutt maktet over halvparten av de 736 parlamentarikerne (MEPene) å møte opp, nærmere bestemt 408. EPs plenumsmøte ble dermed gjennomført, men uten avstemminger i sakene. På EPs plenumssesjon ble konsekvensene av askeskyen et sentralt tema. Mens enkelte representanter fra høyresiden i EP, i sær fra partiet EPP (kristendemokratene), understreket de økonomiske konsekvensene for flyselskapene og reiste forslag om å åpne for statsstøtte, påpekte venstresiden, i sær de Grønne, behovet for bedre alternativer til å fly, særlig økt satsning på jernbanen. Behovet for gjennomgående europeiske bestillingssystemer for tog ble understreket videre understreket fra de liberale (ALDE). Det spanske formannskapet ved statssekretær Diego López Garrido påpekte at medlemslandene faktisk hadde oppnådd en koordinert respons i samråd med Eurocontrol. Transportkommissær Kallas viste til KOMs begrensede virkemidler i en slik situasjon og uttrykte tilfredshet med Eurocontrols og EUs rolle. Se også EPs eget referat og intervju med sentrale MEPer om saken.


Transport- og turismekomiteen (TRAN)
- På TRANs møter 27.-28. april vedtok komiteen med 37 mot fem stemmer en resolusjon, på inititativ fra østerrikske Hella Ranner (EPP), der KOM bes om å utarbeide et harmonisert regelverk om håndhevelse av arbeidstidsbestemmelsene for yrkessjåfører, herunder likt bøtenivå i alle medlemsland. Det ble fremhevet at boten for å bryte arbeidstidsbestemmelsene i Spania (€4.600) er ti ganger så høy som i Hellas (€400). KOM bes å utarbeide felles sjekkerutiner og regelverk for å fjerne det komiteen ser på som et hinder for det indre marked og en potensiell fare for trafikksikkerheten. Se også EPs referat.

- Videre presenterte Christine de Veyrac (EPP) sin rapport om etterforskning og forebygging av ulykker i sivil luftfart, hvor hun understreker betydningen av en uavhengig etterforskning av ulykker. Hun mottok bred støtte i komiteen for forslaget om å opprette et europeisk nettverk for etterforskningsmyndighetene. Det ble videre understreket at EASA ikke kan ha annet enn en rådgivende rolle, da det europeiske luftfartsbyrået også er godkjenningsmyndighet. Flere MEPer, på tvers av partigrensene, uttrykte bekymring for datasikkerheten, særlig overfor media ved ulykker. De ga rapportøren beskjed om å ha fokus på dette.

- TRANs formann Brian Simpson (S&D) presenterte sitt utkast til resolusjon om implementeringen av første jernbanepakke, der både medlemslandene og KOM kritiseres for mangelfull gjennomføringen av regelverket. Formannen fikk bred støtte for sitt utkast i møtet. KOM forsvarte seg i komiteen mot påstandene om å ha vært for lite aktiv overfor medlemslandene, men fikk liten gehør her.

- Oldřich Vlasak (European Conservatives and Reformist) presenterte sin rapport på TRANs innspill til EPs miljøkomite (ENVI) i behandlingen av forslaget om utslippstandarder for lettere kommersielle kjøretøy, der KOM foreslår utslippsgrense på 175 g CO2/km fra 2014 og 135 g/km fra 2020. Vlasak, som representerer ytre høyre i Tsjekkia, fikk sterk kritikk, i sær fra venstresiden, for sine forslag om å utsette 175 g-målet til 2017 og å endre 2020-målet til 162 g/km. Fra de Grønne og andre representanter ble det tvert imot etterlyst målsetninger som gikk lengre enn KOM. Videre forslag om øvre fartsgrenser for slike kjøretøy. KOM forsvarte sitt forslag, men var ikke fullstendig avvisende til en øvre fartsgrense.

Alle de ovennevnte forslagene skal til avstemning i TRAN 1. juni.

- EUs miljøbyrå EEA v/direktør Jacqueline McGlade møtte i komiteen for å presentere TERM-rapporten (se overfor under ”annet”). Hun fikk bl.a. spørsmål fra TRAN om hvilke tiltak som er mest effektive for å redusere de økende utslippene fra transportsektoren. McGlade nevnte her bedre logistikk, teknologi og byplanlegging.

Se TRANs nyhetsbrev med møtereferat her. Alle sakspapirer/rapporter kan hentes her.

Arbeids- og sosialkomiteen (EMPL)
EMPL stemte 28. april over KOMs forslag til endringsdirektiv til direktiv 2002/15/EF om organisering av arbeidstid for personer som utfører mobilt arbeid innenfor veitransport, slik at direktivet også inkluderer selvstendige sjåfører. Saksordfører fra kristendemokratene (EPP) Edit Bauer foreslo å støtte KOM og ikke regulere arbeidstid for selvstendige sjåfører. Komiteen forkastet imidlertid Bauers forslag med hele 30 mot 19 stemmer, og går dermed inn for å inkludere selvstendige sjåfører i direktivets omfang.

Til toppen