Seks prosjekter har fått tilskudd til godsoverføring – kan fjerne 2,7 millioner tonn gods fra norske veier

- Regjeringen har som mål at mer av godstransporten skal foregå til sjøs. Det vil styrke nærskipsfarten, gi miljøgevinst, bedre trafikksikkerheten og frigjøre kapasitet på norske veier. Vi har derfor innført en ny tilskuddsordning. Seks prosjekter har nå fått tilsagn om tilskudd, noe som vil kunne flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø. Det er gode nyheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er Kystverket som administrer tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Hensikten er å styrke sjøtransportens konkurransekraft samtidig som man når miljø, trafikksikkerhets- og framkommelighetsmål.

Ordningen skal stimulere til etablering av nye sjøtransporttilbud, eller i særlige tilfeller oppgradering av eksisterende tilbud, mellom norske havner og øvrige havner i EØS-området. Støtteperioden går over tre år.

 

Seks søknader innvilget – med ruter som strekker seg fra Rostock til Hammerfest

Kystverket mottok til sammen 11 søknader om tilskudd. Tre søknader ble avslått, to ble trukket, mens seks fikk tilsagn om tilskudd på til sammen 93 millioner kroner.

Kystverket har beregnet at de seks prosjektene i løpet av støtteperioden på tre år vil kunne bidra til å flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø.

Det betyr at det norske veinettet og miljøet årlig spares for om lag 22.500 lastebiltransporter, hver på 17 tonn, på en strekning tilsvarende Trondheim–Oslo, noe som tilsvarer 60 slike lastebiltransporter hver dag.

– 22.500 færre lastebiler årlig vil gjøre en merkbar forskjell på veiene våre og vil bidra til å styrke nærskipsfartens konkurransekraft, sier Solvik-Olsen.

Kystverket er også godt fornøyd med resultatet av den nye ordningen.

– Vi opplever at tilskuddsordningen har blitt positivt mottatt av næringen, noe som har resultert i gode søknader og prosjekter. De innvilgede prosjektenes samlede godsmengder viser at ordningen kan bidra til å realisere overføring av gods fra vei til sjø, også utover det potensialet som er avdekket gjennom NTP Godsanalysen, fastslår kystdirektør Kirsti L. Slotsvik i Kystverket.

 

Innvilgede søknader:

Rederi

Strekning

Estimert godsoverføring i tonn

Innvilget tilskudd i kroner

Wallenius Lines AB

Rostock – Oslo - Bergen

1 385 500

35 715 529

Base Marine AS

Stavanger – Kristiansund

421 745

27 457 887

NorLines AS

Kristiansund – Hammerfest

67 281

12 497 494

Cryo Shipping AS

Hammerfest – Bodø

58 007

9 298 872

DFDS Logistics AS

Immingham – Oslo

253 260

4 331 566

Samskip AS

Nordvestlandet

483 368

3 591 903

 

 

2 669 161

92 893 250

 

 

Faktaboks:

Hva er tilskuddsordningen for godsoverføring?

Etableringen av nye sjøtransporttilbud kan noen ganger forhindres av høye oppstartskostnader og lave godsvolumer i tidlig fase. Tilskudd fra denne ordningen skal bidra til at etableringen av samfunnsmessig lønnsomme sjøtransporttilbud ikke hindres av svak bedriftsøkonomisk lønnsomhet i oppstartsfasen.

Hensikten er å styrke sjøtransportens konkurransekraft og bidra til målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Slik skal konkurranseforholdene i transportmarkedet rettes i favør av sjøtransport, men uten å svekke jernbanens og eksisterende sjøtransportmarkedet i betydelig grad.

Generelt kreves det at sjøtransporttilbudet som etableres:

  • genererer samfunnsnytte som følge av at transporten foregår på kjøl istedenfor veg
  • er avhengig av støtte for å opprettes
  • er levedyktig etter støtteperiodens utløp (maksimum 3 år)

Prosjekter som ellers kvalifiserer for støtte vil prioriteres etter prosjektenes beregnede nytteverdi

Regjeringen bevilget 82 millioner kroner til tilskuddsordningen i Statsbudsjett for 2017, med mulighet til å binde opp ytterligere 60 millioner kroner av neste års budsjett.

Samferdselsdepartementet bevilger midlene, mens Kystverket administrerer og forvalter tilskuddsordningen.

 

Til toppen