Skog kan påvirke naturkatastrofer

Trær og skog kan ha en positiv påvirkning på omfanget av naturkatastrofer, og i beste fall forebygge de. Ny forskning skal avdekke hvordan skog kan utnyttes på best mulig måte for å styrke klimaberedskapen.

Temperaturøkning, våtere vintre og tørrere somre er noen av klimaendringene som er med på å skape naturkatastrofer som flom, erosjon og skogbrann. Disse katastrofene gir store kostnader for samfunnet. Skog og trær kan bidra til å redusere omfanget av katastrofene, og Skog og Landskap har satt i gang et forskningsprosjekt som skal kartlegge hvordan skogbruket kan brukes på best mulig måte for å gjøre nettopp det. 

Prosjektet RedClim skal gå over tre år, og skal forske på blant annet hvordan skogbehandlingen og hogstmetoder kan bidra til å redusere, og i beste fall forebygge, naturkatastrofer. Et eksempel på hvordan det gjøres er at trær og bunnvegetasjon stabiliserer jorda, og derfor kan motvirker ras og skred. Prosjektet skal komme frem til råd både på kort og lang sikt, samt akutte tiltak mot skred, brann og stormskader. 

Mer stormfellinger vil kunne gjøre at flere trær faller ned over strømledninger, slik som under stormen Nina som herjet over store deler av Vestlandet, da flere tusen husstander ble uten strøm. Foto: Anders Møyner Eid Hohle/Skog og landskap Foto: Foto: Anders Møyner Eid Hohle/Skog og landskap

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet. 

Til toppen