Skog, klima og matsikkerhet diskuteres i FAOs skogkomite i Roma

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet er på det 23. møtet i FAOs skogkomite invitert til å innlede under et seminar om bønder og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene.

FAOs medlemsland møtes denne uken til det 23. møte i komiteen for skog i FN's landbruks- og ernæringsorganisasjon, FAO. Committee of Forestry (COFO) skal gi føringer for FAOs arbeid på skogområdet.

The State of the World´s Forests

Til dette møtet presenterer FAO rapporten The State of the World´s Forests. Hovedbudskapet i denne rapporten er at samhandling og integrasjon mellom jord- og skogbruk er nøkkelen til forbedret politikk for redusert avskoging, arealbruksendringer og matsikkerhet.

Ny klimastrategi

FAO legger også frem utkast til ny klimastrategi for organisasjonen. Skogkomiteen skal diskutere den delen av klimastrategien som gjelder skog. De øvrige fagkomiteene skal gjøre det samme, og mot slutten av året skal klimastrategien vedtas av FAOs råd.

Nye globale bærekraftsmål

På dagsorden står også FAOs arbeid med Agenda 2030, med vekt på oppfølgingen av de nye globale bærekraftsmålene og skogens bidrag til disse. Både jordbruk, skogbruk og fiskeri er svært viktige sektorer i arbeidet med å sikre bærekraftig utvikling, og vil bidra til måloppnåelse for flere av bærekraftsmålene. FAO har en viktig rolle i oppfølgingen, blant annet med den kompetansen FAO har når det gjelder ressursoversikter og data. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av FN i juni 2016. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.