Skogen i Norge vokser

I løpet av de siste 90 årene er skogvolumet i norske skoger tredoblet. Årlig bruttotilvekst er mer enn dobbelt så høy i dag som på 1920-tallet. En følge av dette er at andelen hogstmoden skog, gammelskog og mengde dødt trevirke øker.

I alt er det 13.000 prøveflater som har trær og som blir besøkt hvert femte år av feltpersonalet i Landsskogtakseringen. Nå er alle tallene fra siste fem-årsperiode analysert og resultatene viser at det har blitt stadig mer trær og tømmer i de norske skoger.

Tallene viser at det i de norske skoger står trevirke tilsvarende 942 millioner kubikkmeter. Også årlig tilvekst er blant de høyeste verdiene som er målt.

Landsskogtakseringen består av 22.000 faste prøveflater fordelt jevnt over hele Norge. Hver sommer besøker feltarbeidere prøveflater med trær og registrerer endringer over tid. Det som måles er blant annet antall trær, treslag, trehøyde og mengden døde trær som står eller ligger innenfor prøveflaten.

Til toppen