Smart bruk av geologi i samfunnet

Kjære alle sammen!

For bare ett år siden, kunne ingen se i krystallkulen at vi ikke ville kunne være sammen i dag. Men selv om vi ikke trengte å bruke geologiske kart for å finne veien til hverandre i dag, skal ikke det stoppe oss i å snakke om
smart bruk av geologi i samfunnet.

*

Hva som skjuler seg under føttene våre har bestandig vært et mysterium.
Vi har blitt lokket av underjordens rikdommer.
Men vi har også erfart at bakken kan svikte.
Faget geologi er en mestring av dette mysteriet.
Derfor peker det også mot fremtiden.

*
Før gravde vi mennesker aller helst etter gull og sølv.
Og rikdommene i fjellet - fra Kongsberg til Potosi – har formet verdenshistorien.
Nå er det en annen type historie vi skal skrive, en annen type rikdom som må hentes fra jorden: nemlig mineralene som har egenskaper til å ta oss inn i fremtiden.

*  
Jeg ble nylig minnet på hvordan platina i bil-katalysatorer skaper en kjemisk reaksjon som renser avgassene, uten at platinaet selv mister masse.
Det kan gjenbrukes i evighet.
For meg er det en påminnelse om at jorda kanskje hele tiden har holdt på hemmeligheten til bærekraft - at løsningen på problemene vi har skapt i vår bruk av naturen, ofte finnes i naturen selv.

Katalysatorer blir snart utdatert teknologi, når batterier eller brenselsceller driver alle biler.

Men igjen er det mineraler som blir nøkkelen.  

*

Når vi nå må bli smartere i vår bruk av verden, er geologi grunnsteinen i et nytt og bedre byggverk.

Leonardo da Vinci, som også drev med geologi i tillegg til alt annet, skrev i sin notatbok at praksis alltid bør bygge på god teori.

Det er teorien og kunnskapen som NGU står for, vi skal bygge på.
Geologi er læren om fjern fortid, men det er fremtiden som er trenger denne kunnskapen.

*

Verden har nå samlet seg om bærekraftsmålene.
Det er viktig å både forstå og formidle at geologi er premisset for mange av dem.
Det er viktig å anerkjenne at innovasjon ikke bare handler om kreativitet, men alltid er betinget av grunnleggende vitenskap.

Og det er viktig å erkjenne at klimaendringer og andre menneskeskapte forandringer rokker ved selv den faste grunnen.
Da er det avgjørende å forstå den enda bedre.
I en mer urolig natur, betyr geologi mestring.

*

Bare ved geologiens kunnskap og kartlegging kan vi lage teknologi, nyttiggjøre oss energi - lage planer for bosetting og infrastruktur - som lar oss spille på lag med naturen istedenfor å ligge i strid med den.

Skal vi få til et grønt skifte, må vi erkjenne at fremtiden ikke bare kan handle om smartere løsninger, men om en velfundert helhetstenkning.
Geologien er en nøkkel til dette.
Mer enn noen gang før må vi kartlegge og forstå hva som er i dypet: under jorda og under havet.

*

Og vi må jobbe sammen på overflaten.
Det er i samspillet med andre felt, at geologien får sin fulle verdi.
Ved å ta del i denne kunnskapen, kan både forvaltning og næringsliv bli mer fremtidsrettet, og verdiskapningen økes.

Og det er nettopp i samarbeid med andre aktører at NGU lever opp til slagordet Geologi for samfunnet - kunnskap for fremtiden.

Jeg synes det er en flott måte å minne oss på at det grunnleggende må være med i vurderingene vi gjør: planene vi legger, perspektivene vi tegner.

*

De geologiske ressursene, under både land og hav, er grunnlag for mange lands rikdom.
Også vårt.
Men vi erkjenner at kunnskapen om disse ressursene er viktig for alle.

At den må deles.

Bare slik kan vi sikte realistisk mot bærekraftsmålene.

Og derfor må vi satse videre på geologien: både i dybde
- som vitenskap - og i bredde - som et verktøy til bruk i enda flere sammenhenger.
I 2020 fikk NGU penger til et nytt forskningsfartøy.
Det vil styrke deres vitenskapelige arbeid: kartleggingen og forståelsen.
Og samtidig må kompetansen og kunnskapen deles og styrkes.

Det må bli enda tydeligere hvordan geologien kan brukes til å utvikle næringer og bedrifter.

Det er denne fagdagen en viktig bidragsyter til.

*

Å kjenne jorda er å kjenne hjemmet vårt.
Å forstå geologi er å forstå hvordan det er bygget.
Det er helt avgjørende både for trygghet, forvaltning og vekst.
Og for morgendagens nye muligheter.

Jeg ønsker dere en god fagdag.

Tusen takk!

***