Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål nr. 106 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Eigil Knutsen om hvilke priser for utslipp av CO2 regjeringen bruker i sine samfunnsøkonomiske analyser

Det vises til brev fra Stortingets president datert 17. oktober 2019 vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant Eigil Knutsen.

Spørsmål:

Hvilke priser for utslipp av CO2 bruker regjeringen i sine samfunnsøkonomiske analyser, og er disse i tråd med måloppnåelse av Paris-avtalen, eller er prisene basert på dagens klimapolitikk i Norge og EU?

Svar:

Når det skal utredes tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser. Det følger av utredningsinstruksen.

Gjeldende rundskriv er Finansdepartementets rundskriv r-109/14 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. Det følger av rundskrivet at markedspriser skal benyttes så langt som mulig og at effekter som ikke fanges opp av markedspriser skal inngå i analysene. Dette gjelder for eksempel miljøverdier, helseverdier og tidsverdier.

I Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 sa regjeringen følgende om karbonpris (avsnitt 5.2.4.4): «For å innarbeide langsiktige klimahensyn må fremtidige utslipp prises inn i investeringskalkylene med forventet fremtidig karbonpris. Prisingen bør være konsistent på tvers av sektorer og utslippskilder. Det bør gjøres sensitivitetsberegninger med en potensielt lavere og høyere karbonpris enn den karbonprisbanen som legges til grunn. I tillegg må andre miljø- og samfunnseffekter hensyntas, herunder ikke-prissatte miljøeffekter.»

For tiltak som eksplisitt tar sikte på å redusere utslipp av klimagasser anbefales det i Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i tillegg å analysere hvilken karbonpris som er nødvendig for at et prosjektet skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I noen sektorer er det gitt nærmere veiledning om hvilke konkrete priser for klimagassutslipp som skal brukes i samfunnsøkonomiske analyser for å sikre konsistens i utredninger innenfor sektoren.

Med hilsen

 

Siv Jensen

 

Til toppen