State of Europe's Forests 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FOREST EUROPE er et samarbeid mellom 47 europeiske land, EU og en rekke ikke-statlige organisasjoner som har som mål å styrke innsatsene for en bærekraftig forvaltning av skogene i vår verdensdel. Den 7. FOREST EUROPE ministerkonferansen arrangeres nå i Madrid. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal representerer Norge.

Arbeidet i FOREST EUROPE har gitt flere resultater som er tatt i bruk av landene i utviklingen av deres nasjonale skogpolitikk. Det gjelder bl.a. definisjon av hva bærekraftig skogforvaltning er og kriterier og indikatorer for å måle utviklingen av skogtilstanden i Europa. Landenes rapporter på disse indikatorene danner også grunnlaget for "State of Europe´s Forests" som er en publikasjon som gir en samlet oversikt over utviklingen av skogen i Europa. 

Skogen i Europa utgjør 33 prosent av landarealet og øker ifølge årets utgave av State of Europe´s Forests. Skogen i Europa tar årlig opp mer enn 700 millioner tonn CO2. Et viktig bidrag for å redusere mengden klimagasser i atmosfæren. 

Antallet private skogeiendommer i Europa har økt med 18 prosent siden 1990 og skogen og foredling av skogprodukter i vår verdensdel er arbeidsplass for mer enn 3 millioner mennesker. 

Mange utfordringer og muligheter for forvaltningen av skogressursene forutsetter samarbeid mellom land og samarbeid med andre sektorer som påvirker forvaltningen av skogen. Samarbeidet i FOREST EUROPE har vist seg å kunne tilpasse seg nye utfordringer og bidra til at landene samlet er bedre i stand til å nå sine mål for skogpolitikken.