Staten tilbyr reindriften en ramme på 139,3 millioner kroner i årets reindriftsavtaleforhandlinger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021. Tilbudet har en total ramme på 139,3 millioner kroner.

Tilbudet viderefører gjeldende ramme på 136,1 millioner kroner, med et tillegg på 3,2 millioner kroner som skal benyttes til tiltak for reinbeitedistrikter som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige. Tidligere har finansieringen til dette vært finansiert utenom reindriftsavtalen.

NRL
I dag overleverte staten sitt tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Statens tilbud legger opp til en videreføring og styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Vektlegging av næringsretting og tilrettelegging for dem som har reindrift som hovedvirksomhet foreslås videreført.

Reindriftsutøverne har hatt en gledelig økonomisk utvikling. Produsentprisen har de siste fem årene økt med hele 48 pst. For å legge til rette for fortsatt positiv utvikling, opprettholdes rammevilkårene til de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet i statens tilbud. I tillegg prioriteres, og styrkes, dagens ordninger med etablering og utvikling av tilleggsnæringer. Tilleggsnæringer bidrar til å ivareta den familiebaserte reindriften.

I januar 2020 er det vanskelige beiteforhold i Finnmark. Dagens situasjon viser hvor viktig det er å ha et kriseberedskapsfond som kan benyttes for å få satt inn tiltak raskt. Statens forhandlingsutvalg prioriterer derfor 1,0 mill. kroner til kriseberedskapsfondet.

Markedsituasjonen for reinsdyrkjøtt har over lengre tid vært i en god utvikling. Dette har også hatt en positiv innvirkning på produsentprisen. For å legge til rette for omsetningen av reinkjøtt og reinprodukter, og for å ivareta reinkjøttets posisjon i markedet, prioriteres tiltak som legger til rette for slakting og omsetning av reinkjøtt.  

– Statens tilbud har en klar profil. Det legges opp til en utvikling av reindriften som næring og de reineierne som har reindrift som hovedvirksomhet prioriteres. Dette er en videreføring av regjeringens reindriftspolitikk, sier leder for Statens forhandlingsutvalg, ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli.

Forhandlingene om reindriftsavtalen starter 12. februar, og etter Hovedavtalen for reindriften skal forhandlingene være ferdigstilt ved utgangen av februar.