Statnett får konsesjon til nye sjøkabler i indre Oslofjord

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to 420 kV sjøkabelforbindelser mellom Solberg – Brenntangen (nord) og mellom Filtvet- Brenntangen (sør) i Hurum og Vestby kommuner. Anleggene erstatter de gamle anleggene som byttes ut på grunn av høy alder og skade. De nye anleggene bygges samtidig som de gamle er i bruk.

Sjøkabelforbindelsene er nødvendige for å styrke forsyningssikkerheten til Østlandet og for å sikre handelskapasiteten mellom Sverige og Norge. Kablene skal sikre trygg strømforsyning til Oslo, Akershus og Østfold de neste 40-50 årene. Konsesjonen omfatter også nye muffestasjoner og ilandføringsanlegg for sjøkablene. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak var påklaget til departementet av representanter for miljøverninteressene og grunneier.

- Vi har inngående vurdert de kravene klagerne har fremsatt om endrede utbyggingsløsninger av hensyn til strandsonen og friluftsliv. Jeg har kommet til at NVEs vedtak i all hovedsak må stadfestes. Dette er nødvendig ut fra hensynet til forsyningssikkerhet, beredskap og helse, miljø og sikkerhet i anleggs- og driftsfasen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statnett har til en viss grad imøtekommet klagernes innvendinger på Brenntangen sør under klagebehandlingen. Kablene skal nå gå rett vest ut i sjøen for å unngå unødig sprengning av svaberg. Når det gjelder Brenntangen nord, har Statnett foreslått en mindre justering for å imøtekomme klagerne. Utover disse to justeringene har departementet ikke funnet faglig grunnlag for ytterligere endringer.

En avstand på 150 meter mellom disse to anleggene er strengt nødvendig for å ivareta hensynet til forsyningssikkerheten og sikkerhet under anleggsarbeidet. De gamle anleggene saneres og områdene tilbakeføres til naturen etter endt arbeid. Området vil kunne benyttes til friluftsliv også etter at anleggsarbeidet er ferdig.  

NVE skal godkjenne miljø-, transport og anleggsplan for byggearbeidene. I det arbeidet skal Vestby kommune trekkes inn for å finne best mulige utbyggingsløsninger innenfor de rammer vedtakene setter.

Til toppen