Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Store forskjeller i SFO-tilbudet

Det er store variasjoner i kvaliteten på SFO-tilbudet. Høy pris i mange kommuner bidrar også til å stenge ute en del barn fra familier med lav inntekt. Det viser en ny NTNU-evaluering. – SFO er en viktig del av hverdagen til mange barn, og kan være en god arena for integrering og inkludering. Vi skal nå vurdere hvordan arbeidet med tidlig innsats kan styrkes gjennom SFO, og gjøre tilbudet tilgjengelig for de som har lav inntekt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en nasjonal evaluering av skolefritidsordningene (SFO). Rapporten blir del av kunnskapsgrunnlaget for stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, som regjeringen kommer med høsten 2019.

Mens skole er lovpålagt opplæring, er SFO i utgangspunktet et frivillig fritidstilbud og ikke styrt i samme grad av nasjonale myndigheter. Dette gir utslag i store variasjoner i kvalitet og tilgang til SFO-tilbudet, viser rapporten.

Innholdet og kvalitet varierer

Et sentralt funn er at innholdet og organiseringen av SFO varierer fra kommune til kommune. Det gjør også kvaliteten. Enkelte steder har SFO klare pedagogiske planer, ordningen fylles med godt pedagogisk innhold for barna og tilbudet virker inkluderende. Andre steder er SFO preget av å være det rapporten beskriver som "oppbevaringsplasser" der barna får tilsyn. Flertallet av foreldre mener barna deres trives på SFO, men foreldre av barn med særskilte behov er mindre fornøyde med SFO enn øvrige foreldre.

I høst innførte regjeringen en lovfestet plikt for skolene til å samarbeide med barnehagene for å sikre barna en god overgang til SFO og skole.

– I Jeløy-plattformen har vi varslet at vi vil styrke kvaliteten på SFO gjennom å innføre en nasjonal mal for lokale rammeplaner. Dette skal vi se nærmere på i det videre arbeidet med stortingsmeldingen om tidlig innsats. Kommunene har ansvaret for SFO og et stort handlingsrom. Jeg forventer derfor at kommunene gjør seg kjent med evalueringen, og ser nærmere på egen praksis. Det er mye rom for lokale tilpasninger, og kommunene kan lære mye av hverandre, sier Sanner.

Foreldrebetaling stenger barn ute

Rapporten viser også at SFO-prisen varierer fra 0 til 4700 kroner. Prisen gjør at en del barn fra familier med lav inntekt ikke benytter seg av SFO.

Rapporten viser også at en del kommuner har moderasjonsordninger i form av gratis deltidsplass, men at ordningen kan gi noen uheldige konsekvenser. Blant annet kan ordningen gjøre skillet mellom de som har råd og de som ikke har råd til SFO tydeligere for barna. Noen barn opplever at de blir stengt fysisk ute fra SFO og overlatt til seg selv når den tiden som er gratis er over. Gratis deltidsplass for alle kan også føre til at færre velger å betale for heltidsplass. Det gir dårligere økonomi for SFO-en og dårligere tilbud for alle barna.

– SFO kan være gode arenaer for integrering hvis tilbudet blir mer tilgjengelig for flere barn, særlig de fra familier med lav inntekt eller der de ikke prater norsk hjemme. Derfor har vi i Jeløya-plattformen varslet at vi skal se på mulige tiltak som gir redusert foreldrebetaling og som er inkluderende, sier Sanner.

Les hele rapporten "Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle" av NTNU Samfunnsforskning.

Til toppen