Støtter høyteknologisk forskning og innovasjon

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Europakommisjonen foreslår å bruke 77 millioner euro fra EUs forskningsprogram til å støtte forskning på og kommersialisering av høyteknologi i små og mellomstore bedrifter.

Introduksjon av ny teknologi i markedet er en av utfordringene visepresident Neelie Kroes ønsker å takle med I4MS-initiativet. Foto: European Union 2013

Formålet er å styrke innovasjonsevnen i Europa. Initiativet er rettet mot små og mellomstore bedrifter innenfor høyteknologisk industriproduksjon og EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7) bidrar til å finansiere tiltaket.

Det vil støtte rundt 200 bedrifter i Europa, og ha særlig fokus på IKT-teknologi.

Initiativet skal støtte bedrifter som enten er i en tidlig fase av utvikling av ny teknologi eller har utfordringer knyttet til å kommersialisere og iverksette teknologien i et marked.

– Europas forskningsmiljøer må være langt framme når det gjelder forskning på IKT knyttet til industriell produksjon. Det er imidlertid enda viktigere at denne forskningen omsettes i produktivitetsgevinster og økt konkurranseevne både for europeiske produkter og industrielle aktører. Ved å stimulere til innovasjon og ved å investere i små- og mellomstore bedrifter håper vi å lukke dette gapet, sier visepresident Neelie Kroes i Europakommisjonen i en pressemelding.

Norge deltar
Initiativet, som har fått navnet ICT for Manufacturing SMEs (I4MS), omfatter små og mellomstore bedrifter fra tolv EU-land og fem assosierte land, blant annet Norge. Initiativet er en del av et større offentlig-privat partnerskap om fremtidens fabrikker («Factories for the Future»). Partnerskapet kom til i FP7 som et av flere tiltak i 2008 i en pakke for å møte den økonomiske krisen.  

Offisiell startdato for I4MS er juli 2013. Da vil startskuddet gå for mer enn 150 ulike innovasjonseksperimenter over de neste tre årene. Aktivitetene er rettet både mot tilbydere og brukere av IKT-løsninger. Det er ventet at deltagelsen i prosjektene kommer til å øke i takt med nye utlysninger i 2014 og 2015.

Norge deltar i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling gjennom EØS-avtalen. Det 7. rammeprogrammet for forskning er et svært viktig virkemiddel for iverksettelse av av EUs forsknings- og innovasjonspolitikk og er blant de største budsjettområdene i EU.

Retter seg mot mange områder
I4MS retter seg mot fire områder: Avanserte robotløsninger, skybaserte simulasjonstjenester, intelligent sensorutstyr og innovative laserapplikasjoner.

Det trekkes fram tre måter disse tiltakene vil hjelpe små og mellomstore bedrifter på: For det første gjennom direkte økonomisk støtte som vil bidra til å styrke deres produkter eller produksjonsprosesser. For det andre ved at de vil tilegne seg ny teknologi og kunnskap. Og for det tredje ved at de får markedsadgang og tilgang på nye partnere utenfor det lokale hjemmemarkedet.  

Mer informasjon:
Mer om I4SM-initiativet
Les om Norges deltakelse Horisont 2020 - det nye programmet for forskning og innovasjon

Til toppen