Strammer inn reglene om trygdemisbruk

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet å endre reglene i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

I dag er det slik at dersom en behandler er fratatt retten til å utstede legeerklæring, så kan vedkommende likevel skrive ut medisiner på blå resept. Dette vil regjeringen endre på. 

– Forslagene vil samlet sett innebære at vi får et mer finmasket og fornuftig reaksjonssystem for å hindre trygdemisbruk, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Vedtak om tap av retten til å få refusjon fra folketrygden er det alvorligste reaksjonsmidlet som trygden har mot en behandler eller tjenesteyter som har misbrukt trygdemidler. 

Forslaget innebærer at vedtak om tap av retten skal gis direkte virkning for hele folketrygdloven, det vil si på tvers av ansvarsområdene til Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Formålet er å hindre at tjenesteytere eller behandlere som har misbrukt trygdemidler innenfor en sektors ansvarsområde, kan fortsette å kreve refusjoner innenfor den andre sektorens ansvarsområde. Det åpnes også for å reagere med en formell advarsel på mindre alvorlige tillitsbrudd innenfor Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde.

Lovforslaget

Til toppen