Nyheter

Strømstønad til jordbruks- og veksthusnæringen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om en midlertidig strømstønadsordning for jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Ordningen som foreslås omfatter aktive foretak i jordbruks- og veksthusnæringen, og er innrettet på samme måte som strømstønadsordningen for husholdninger. Regjeringen foreslår at staten skal dekke 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWt for desember 2021, og 80 prosent for januar til mars 2022.

– Formålet med ordningen er å bidra til at norsk matproduksjon og norsk produksjon i veksthus opprettholdes på tross av de ekstraordinære utgiftene til strøm, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch. Denne regjeringen legger stor vekt på norsk matproduksjon, og det er viktig å sikre trygg mat produsert på norske naturressurser. Det er derfor nødvendig å innføre en støtteordning til jordbruks- og veksthusnæringen nå.

For primærprodusenter i jordbruket er det et tak på 20 000 kWt/mnd. per foretak. Som følge av at det er stor variasjon i størrelsen på produksjoner innen veksthusnæringen er det ikke hensiktsmessig å ha noen maksimalavgrensning per veksthusforetak. I forskriften vil det bli stilt vilkår som sikrer at ordningen for veksthus bare omfatter foretak som har faktiske strømkostnader over 70 øre/kWt.

Det er anslått at ordningen vil koste om lag 500 millioner kroner. Landbruksdirektoratet vil forvalte ordningen, og har signalisert at utbetalingene kan starte mot slutten av februar.

Som en oppfølging av proposisjonen som er lagt frem for Stortinget vil Landbruks- og matdepartementet innen kort tid også sende på høring et forslag til midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen. Forskriften foreslås hjemlet i strømstønadsloven, og vil bli fastsatt av Olje- og energidepartementet under forutsetning av at Stortinget bevilger de nødvendige midler. I høringsforslaget gis det nærmere regler om strømstøtten, medregnet krav til registrering av målepunkt-ID for de foretak som ønsker å bli omfattet av ordningen.