Prop. 56 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (midlertidig stønad til jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet til en utvidelse av strømstønadsordningen til å også gjelde aktive primærprodusenter i jordbruks- og veksthusnæringen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget