Styrker elektronisk handel i Europa

Rapport fra næringsråd Per Mannes og forvaltningsråd John Stanley Engstrøm, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommisjonen presenterte 11. januar en meddelelse og handlingsplan med en rekke tiltak for å øke elektronisk handel i Europa. Næringsråd Per Mannes og forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

Her er hovedpunktene:

• Elektronisk handel er ett av Europakommisjonens tiltak i handlingsplanen for det indre marked. Målet er å realisere et indre marked også på det digitale området, med en fordobling av omfanget av elektronisk handel innen 2015.
• Kommisjonen presenterte handlingsplanen om elektronisk handel i Europaparlamentets arbeidsgruppe 11. januar.
• Det foreslås ingen revisjon av selve e-handelsdirektivet, men det listes opp en rekke tiltak på relaterte områder som har involvert 10 generaldirektorater og vil også berøre en rekke departement i Norge.
• Temaet vil stå på dagsorden for det uformelle ministermøtet i Konkurranseevnerådet i København  2.-3. februar hvor nærings- og handelsminister Trond Giske er invitert. Leder av Europaparlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) Malcolm Harbour etterlyste en invitasjon fra det danske formannskapet.

Meddelelse og handlingsplan om elektronisk handel
Kommisjonen la 11. januar 2012 fram en meddelelse om elektronisk handel: ”A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services”. Som del av meldingen fulgte også en handlingsplan som lister opp en rekke tiltak som skal sette fart på omfanget av elektronisk handel på tvers av landegrensene innen Europa og som omfatter en rekke departement, se her. EU-delegasjonen vil koordinere av oppfølging av planen i lys av hvordan  arbeidet organiseres på EU-siden.

Tiltakene er ment både å gjøre det lettere å gjennomføre kjøp og salg over internett, for eksempel ved harmonisering av regelverk og samtidig styrke forbrukernes sikkerhet og tillit ved slike kjøp. På denne måten vil man realisere et indre marked også på det digitale området. Ambisjonen med handlingsplanen er å fordoble omfanget av elektronisk handel innen 2015. Det foreslås ikke noen endring av direktivet om e-handel ettersom høringsuttalelsene til selve direktivet har gjennomgående vært positive. Se også pressemelding om handlingsplanen her. Kommentarer til saken fra Visepresident Kroes finnes her.

Høring om nettbetaling
Samme dag presenterte Kommisjonen en høring med spørsmål om hvordan man kan bygge ned hindringer for betaling over nett (internett og mobilnett). Temaer som tas opp i grønnboken, gjelder blant annet markedsadgang, betalingssikkerhet, prissetting for betalingstjenester, standardisering og interoperabilitet. Dokumentet finnes her. Frist for uttalelser er 11. april 2012.

Statusrapport 2011 for A Digital Agenda for Europe
Rett før jul la Kommisjonen fram den første statusrapporten om framdriften i den digitale agendaen for Europa. Statusrapporten følger de 7 kapitlene fra strategidokumentet. Den gir status for hva som er gjennomført av de 101 tiltakspunktene i strategien og varsler tidsplan for gjenstående tiltak. Rapporten kan leses her. Koblingen til ”overview” i starten av hvert kapittel gir en raskt oversiktsbilde av status for de enkelte tiltakene.