Svar på spm. 389 fra stortingsrepresentant Karin Andersen om finansiering av talegjenkjenning 

Jeg viser til brev av 13. februar 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortingsrepresentant Karin Andersen:

 

"Jeg tillater meg å stille følgende skriftlige spørsmål til finansministeren:

 

Før valget var Høyre og Frp enige med SV i å etablere talegjenkjenning på norsk. FrP leder Siv Jensen sa til Teknisk Ukeblad: «Kan vi spare penger ved å gjøre en relativt beskjeden investering, er det klart vi bør gjøre det. «Teknologien kan sikre at flere med synsproblemer og muskel- og skjelettlidelser kan være i arbeid og fungere i dagliglivet. Har finansminister Jensen sikret finansiering og rask framdrift som lovet?"

 

Svar:

Jeg vil innledningsvis vise til at hjelpemiddelområdet inngår i arbeids- og sosialministerens ansvarsområde. Jeg er imidlertid kjent med at det pågår et arbeid på tvers av flere departementer for å utrede mulighetene for å utvikle et talegjenkjenningsprogram på norsk. Det er ikke bevilget midler til utvikling av et slikt program i Statsbudsjettet for 2014. Ev. bevilgning til formålet i senere år vil være et budsjettspørsmål, og jeg kan derfor ikke si noe mer konkret om saken på nåværende tidspunkt.

 

Med hilsen

 

Siv Jensen