Svar på skriftlig spørsmål om dagens tollvern

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om dagens tollvern.

Spm nr 2647 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Representanten Per Olaf Lundteigen stiller i brev datert 29. juni 2021 slikt spørsmål:

"Kan statsråden redegjøre for dagens tollvern (vurdert pr samme dato i 2021) i kr/enhet for samtlige jordbruksprodukter med internasjonalt avtalt tollvern, samt beregne hva tollvernet alternativt ville vært kr/enhet om det alternativt hadde vært brukt henholdsvis krone eller % toll?"

Tollvernet for landbruksvarer forvaltes på grunnlag av norske forpliktelser i WTO-avtalen, EØS-avtalen og andre handelsavtaler, og går frem av bindingslister og konsesjonslister for disse avtalene.

Av om lag 1100 toll-linjer for landbruksvarer i WTO-avtalen er 25 % bundet med nulltoll, dvs. tollfri import til Norge. For om lag halvparten av toll-linjene kan Norge velge mellom å bruke krone og prosenttoll, mens for de resterende 25% er tollsatsen bundet som enten kronetoll eller prosenttoll. Vi viser her til St.prp. nr. 3 (1994-95) Om endringer i tolltariffen som følge av handelsforhandlinger i Uruguay-runden under Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT) og ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) m.m.

Departementet følger nøye med på konkurransesituasjonen for norsk landbruk, herunder importutviklingen for viktige landbruksvarer og styrken i tollvernet. Landbruksdirektoratet sammenstiller meget omfattende importstatistikk, som blant annet presenteres i den årlige Omverdensanalysen (Rapport nr. 6/2021). Vi har ikke tilgjengelige tall som til enhver tid viser alternativt tollvern for alle toll-linjer slik representanten etterlyser i sitt spørsmål. En slik analyse vil kreve en detaljert gjennomgang av om lag 500-600 toll-linjer med innhenting av representative priser og kvaliteter fra aktuelle eksportørland og norske aktører for de ulike varegruppene.

For utvalgte varer vurderer direktoratet jevnlig styrken i tollvernet på grunnlag av nasjonale og internasjonale priser. De nasjonale prisene innhentes dels fra offisielle kilder og dels direkte fra bedriftene. Priser som er innhentet fra bedriftene er unntatt offentlighet. For mer informasjon om import og prisutvikling nasjonalt og internasjonalt viser jeg til Landbruks­direktoratets omverdensanalyse som nevnt foran. 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad