Svar på skriftlig spørsmål om forvaltning av statsallmenningene i Salten

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om hva vil statsråden gjøre med den uretten at Salten ikke har lokal forvaltning av statsallmenningene, og i tillegg mister stedlig ledelse.

Svar på spørsmål 1059 fra stortingsrepresentant Siv Mossleth

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 25. januar 2021, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1059 fra Siv Mossleth:

"I 1993 ble Statskog omorganisert til statsforetak, som styres etter resultatmål; økonomisk overskudd hvert år til statskassa. Strukturen er sentralisert, med nedbemanning ute i distriktene. Det er ikke bra for lokalkunnskap og -tilknytning. I Salten er stillingen som regionleder fjernet. Prinsippet om lokal forvaltning etter fjelloven gjelder ikke, som sør for Nordlands grense. Hva vil statsråden gjøre med den uretten at Salten ikke har lokal forvaltning av statsallmenningene, og i tillegg mister stedlig ledelse?"

Statskog SF ble etablert i 1993, som følge av en omorganisering av Direktoratet for statens skoger. Ved etableringen ble det vedtatt å flytte hovedkontoret fra Oslo til Namsos. Etableringen av Statskog SF sammenfalt i tid med en stor omlegging og effektivisering av skogbruket i Norge. Skogsdrift gikk over fra å være manuelt arbeid med mange skogsarbeidere til å bli utført av skogsmaskiner. I tillegg til dette måtte Statskog SF, i likhet med flere andre store skogeiere i Norge, redusere sitt hogstkvantum fordi tidligere planer og beregninger av balansekvantum hadde vist seg å være for optimistiske. Dette er en utvikling som ikke har noe med etableringen av Statskog SF å gjøre, men førte til at foretaket ikke lenger hadde bruk for så mange ansatte som tidligere og måtte nedbemanne. På tross av dette mener jeg det er feil å kalle strukturen i Statskog SF sentralisert. Tvert imot mener jeg at Statskog SF er et godt eksempel på en desentralisert virksomhet med sine om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontorer i hele landet. Statskog SF har delt inn organisasjonen i fire regioner med hver sin regionleder. Dette er Sør-Norge, Midt-Norge, Nordland og Troms. Tidligere var Nordland i en periode delt opp i to regioner, Salten og Helgeland, med hver sin regionleder. Organiseringen av regionene, og ledelse av disse er Statskog SFs ansvar. Statskog SF vil ikke ha mindre stedlig ledelse i Nordland enn i andre deler av landet, og endringen har heller ikke medført mindre tilstedeværelse fra Statskog SF i Salten. Statskog SF opplyser at den nye fagsjefen for Fjelltjenesten er tenkt plassert i Fauske. Ved å redusere ressursbruken til administrasjon og ledelse mener Statskog SF det vil være mulig å styrke fagfunksjonene i regionen.

Når det gjelder spørsmålet om lokal forvaltning i Nord-Norge viser jeg til tidligere redegjørelser for Stortinget om oppfølging av anmodningsvedtaket om utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms, som sør for Nordland grense. Dette er omtalt i Prop. 1 S (2019–2020). Her framgår det at regjeringen ikke har tatt stilling til spørsmålet om å innføre fjelloven i Nordland og Troms, men at regjeringen vil ta stilling til spørsmålet parallelt med at den tar stilling til forslaget fra Samerettsutvalget II om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms i NOU 2007: 13 Den nye sameretten. Stortinget vil bli orientert om dette på egnet måte.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad