Svar på skriftlig spørsmål om helsetilbud til pelsdyrbønder som mister levebrødet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (A) hvilke tiltak som settes i verk, fra statsråden, for å fange opp individer som sliter psykisk i forlengelsen av å ha mistet sitt levebrød.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 460 fra representanten Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

"Hvilke tiltak settes i verk fra statsråden for å fange opp individer som sliter psykisk i forlengelsen av å ha mistet sitt levebrød, og hvordan følger statsråden opp med helsetilbud for denne gruppen?"

Forbudet mot hold av pelsdyr og konsekvensene av dette, oppleves som en stor belastning for mange pelsdyroppdrettere. På denne bakgrunn har mitt departement bedt Norsk Landbruksrådgivning (NLR) om, gjennom sin HMS-rådgivning, å ha særlig oppmerksomhet på behovet for oppfølging av pelsdyrbønder og eventuelt å tilby krisebistand.

En viktig del av NLRs rådgivningstilbud er innenfor HMS-arbeid, der forebyggende arbeid med psykisk helse og krisebistand inngår. NLR har deltatt på 5 regionale møter i regi av Norsk Pelsdyralslag (NPA), der NLR har informert om sitt tilbud innen HMS-rådgiving og kriseberedskap.

NLR vil, i tilskuddsbrev for 2020 for tilskudd over jordbruksavtalen, bli bedt om å ha en spesiell oppmerksomhet rettet mot pelsdyrbønder gjennom HMS-arbeid og kriseberedskap.

For ordens skyld nevner jeg at Helse- og omsorgsdepartementet i brev til NPA 4. juli 2019 har redegjort for kommunenes ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad