Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Mattilsynets veiledning og tillit

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) om å sikre at Mattilsynet gir god veiledning, samt opprettholder sin tillit hos aktørene.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1673 fra representanten Margret Hagerup

Stortingsrepresentant Margret Hagerup har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

Hvordan vil landbruks- og matministeren sikre at Mattilsynet gir god veiledning, samt opprettholder sin tillit hos aktørene?

Jeg er enig med representanten Hagerup i det som omtales i begrunnelsen for spørsmålet, at den saken NRK omtalte om tilsyn hos en pelsdyrprodusent fra Rogaland viser store svikt både når det gjelder saksbehandling og håndtering av en av aktørene Mattilsynet skal føre tilsyn med.

Mattilsynet har en viktig oppgave i å sikre trygg matproduksjon, god plante- og dyrehelse, god dyrevelferd og trygg mat. At Mattilsynet nyter tillit er viktig både for aktørene langs matproduksjonskjeden og for norske forbrukere.

Departementet har i sin styring av Mattilsynet lagt stor vekt på at Mattilsynet skal opptre profesjonelt og servicerettet og legge vekt på konstruktiv dialog i møte med brukerne. God og tilpasset veiledning fra Mattilsynet er viktig både for aktørenes generelle kunnskap om regelverket, forståelse for hvorfor kravene er stilt og kunnskap om eventuelle løsningsalternativer for å etterleve dem. God veiledning vil også bidra til bevisstgjøring om den enkelte virksomhets eget ansvar for å etterleve regelverket, forebygge mangelfull praksis og/eller regelverksetterlevelse og gi forutsigbarhet i reaksjonsmåte overfor næringsutøverne.

Departementet har også i styringsdialogen tatt opp ulike problemstillinger rundt forvaltningskvalitet, blant annet med hensyn til hvordan Mattilsynet tolker regelverket og sikrer at brukerne er kjent med hvordan regelverket tolkes, herunder Mattilsynets bruk av veiledere og involvering av brukerne.

I etterkant av den konkrete saken har Mattilsynets administrerende direktør bedt om og blitt løst fra sin stilling. I tillegg har regiondirektøren og aktuell avdelings- og seksjonsleder midlertidig trådt tilbake fra sine lederroller mens pågående undersøkelser fortsetter.

Det vil være Mattilsynets nye leder som må lede arbeidet for å sikre at Mattilsynet gir god veiledning og opprettholder eller gjenoppretter tillit hos aktørene. Jeg vil følge nøye med på dette arbeidet.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen