Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om NOR 98-varianten av skrantesjuke

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om NOR 98-varianten av skrantesjuke og smitte mellom sau og rein og motsatt.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1668 fra representanten Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Den klassiske NOR 98-varianten av skrantesjuke finnes i norske sauebesetninger. Er det dokumentasjon på smitte mellom sau og rein og motsatt, og videre - hvis så ikke er tilfelle - er det nødvendig med smittebeskyttelse av sau i samme område som det er rein?"

Det har ikke vært påvist skrantesjuke (CWD eller Chronic Wasting Disease) hos sau. Hos sau har det tidligere vært påvist skrapesjuke (scrapie), både en klassisk form og varianten NOR98. Skrantesjuke og skrapesjuke er to forskjellige prionsjukdommer.

Selv om det brukes et annet navn på sykdommen i begrunnelsen for spørsmålet, antar jeg at representanten Lundteigen er opptatt av utbruddet av skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), hos villrein i Nordfjella og forslaget til endringer i CWD-soneforskriften som nylig har vært på høring.

Som det fremgår av Mattilsynets høringsbrev, ble det funnet CWD hos i alt 19 villrein i Nordfjella sone 1. Det antas at de smittede dyrene har beveget seg over store områder og spredt smitte. Konsentrasjonen av smitte kan være høy på salteplassene i Nordfjella der villrein fra sone 1 har hatt samlingsplasser i mange år. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skriver at det å gjøre disse stedene utilgjengelige eller på annen måte sanere dem, vil redusere sannsynligheten for å spre sykdommen videre, betraktelig.

Når det gjelder spredning av smitte til andre lokaliteter, mener VKM at hjortedyr og sau som beiter i Nordfjella sone 1 nå utgjør den mest sannsynlige spredningsveien. En kan ikke se bort fra at sau kan spre smitte grunnet det store antallet som beiter i området. Det er mindre sannsynlig at mennesker, rovdyr, åtseletere og andre bærer med seg smitte som spres til nye hjortedyr.

På grunnlag av VKM-rapporten, etter råd fra Veterinærinstituttet og etter en totalvurdering hos Mattilsynet, mener departementet at det ikke er forsvarlig å tillate bruk av saltsteiner i Nordfjella i brakkleggingsperioden. Videre mener vi at de plassene som har vært i bruk de siste fem årene, i utgangspunktet må skjermes. Dersom disse tiltakene gjennomføres, mener vi at det er forsvarlig at sauebeitingen i Nordfjella får fortsette.

Det er behov for ytterligere kunnskap om CWD, og jeg kan informere om at styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har innvilget midler til et prosjekt om sau som biologisk smittebærer: Eksponering av sau for skrantesykeprioner: Risiko for spredning av sykdommen.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen