Svar på spørsmål nr. 312 fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

Jeg viser til brev av 21. november 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson til skriftlig besvarelse:

 «Kan statsråden begrunne kvifor denne avtalen rundt forprosjektering av det

nye beredskapssenteret blei handtert av finansdepartementet, ikkje

justisdepartementet, og kan statsråden kommentere påstandane som har vore i media om at denne avtalen ikkje var innanfor regelverket for offentlege

anskaffelsar?»

 Svar:

Politiets nasjonale beredskapssenter er et prosjekt som styres av Justis- og beredskapsdepartementet, og det er de som har ansvar for gjennomføring av prosjektet, herunder kontrakter knyttet til forprosjektering, prosjektering og utbygging. Det er videre et investeringsprosjekt på over 750 mill. kroner og er dermed omfattet av ordningen for ekstern kvalitetssikring av store investeringsprosjekter (KS-ordningen). Det er Finansdepartementet som forvalter KS-ordningen og rammeavtalen om ekstern kvalitetssikring.

Forprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter gjennomføres med en alternativ styringsmodell og strammere kostnadskontroll enn den ordinære gjennomføringsmodellen for byggeprosjekter i staten. Gjennom et slikt praktisk forsøk er det ønskelig å få ny kunnskap knyttet til styringsmodeller og kostnadskontroll for statlige investeringsprosjekter.  For å hjelpe til med dokumentasjon underveis og sikre overføringsverdi til andre prosjekter i etterkant, følges forprosjekteringen av følgeforskere fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU.

 For å muliggjøre dette ble oppdrag om prosjektledelse av forprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter inngått ved å benyttet en bestemmelse i rammeavtalen om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ, punkt 2.4 «Det skal også kunne gjøres avrop for å få foretatt supplerende analyser, utredninger eller praktiske forsøk bl. a. for å oppdatere eller forbedre beslutnings- og styringsunderlaget, eller til bruk i forskningsmessig sammenheng.» Bestemmelsen har vært inkludert blant annet for å kunne gjøre  denne typen oppdrag: Engasjement i prosjektutviklingen utenom selve kontrollpunktene KS1 og KS2, med sikte på å trekke ut erfaringer med overføringsverdi til andre prosjekter. Hele rammeavtalen er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider.

 Når rammeavtalen benyttes til gjøre en avtale om gjennomføring av et konkret oppdrag kalles dette å gjøre et avrop på rammeavtalen. Oppdraget om prosjektledelse av forprosjektet er gjort som et avrop på rammeavtalen etter bestemmelsen over. Selve avropene på rammeavtalen signeres av 3 parter, Finansdepartementet, ansvarlig fagdepartement og den eksterne konsulenten som får oppdraget. Finansdepartementet og ansvarlig fagdepartement har i fellesskap ansvar for å følge opp avropet. Det er ansvarlig fagdepartement som har det økonomiske ansvaret for oppdraget og som dekker kostnadene knyttet til avropet. I dette tilfellet er Justis- og beredskapsdepartementet som er ansvarlig fagdepartement for prosjektet. Finansdepartementet inngår som en part i oppdraget siden vi er ansvarlig for rammeavtalen. Det er mulig å få innsyn i avropet om det er ønskelig.

 Det er Finansdepartementet som forvalter rammeavtalen om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ, og som er ansvarlig for å vurdere om et oppdrag faller inn under rammeavtalen eller ikke. Finansdepartementets vurdering er at avropet er innenfor rammeavtalen.

 Med hilsen

 Siv Jensen

 

Til toppen