Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 224 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 10. november 2017 vedlagt spørsmål nr. 224 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad:

«I mange debatter får ein høyre av representantar frå Høgre og Frp at ein no løyver meir pengar til det eine eller andre føremålet enn det dei raudgrøne gjorde. Kva postar i framlegg til statsbudsjettet 2018 er det som ikkje er auka samanlikna med statsbudsjettet 2013?

Grunngjeving:
Det er ynskjeleg med ei samla lista over dei postane som reelt sett er redusert. Der postar er endra eller slegne saman er det ynskjeleg at det vert omtala.»

Svar:
Regjeringen presenterer i forslaget til statsbudsjett for 2018 (Gul bok kap. 4) realveksten i statsbudsjettets utgifter fra 2009 til 2018 innenfor politikkområder. Basert på datasettet som ligger til grunn for presentasjonen i Gul bok, er det foretatt tilsvarende beregninger for realveksten fra 2013 til 2018, jf. tabellen nedenfor. Tallene viser blant annet en gjennomsnittlig årlig realvekst i utgifter til vei- og jernbaneformål på 7,3 prosent. Jeg gjør oppmerksom på at beregningen tar utgangspunkt i statsregnskapet for 2013, og ikke statsbudsjettet for samme år.

Slike beregninger er usikre, jf. omtale i kap. 4 i Gul bok 2018. Det er blant annet tatt hensyn til endret føring i statsbudsjettet av statlig betalt merverdiavgift, som fra 2015 føres på et samlekapittel under Finansdepartementet. Videre er innføring av desentralisert innbetaling fra statlige virksomheter av arbeidsgiveravgift til Statens pensjonskasse hensyntatt. I perioden er det også foretatt mange andre endringer i kapittel- og poststrukturen, og det er foretatt endringer i formålene som bevilgningene nyttes til under de enkelte postene. Finansdepartementet har derfor ikke tilsvarende realvekstberegninger på kapittel- og postnivå.

Tabell.   Oversikt over realveksten på utvalgte politikkområder på statsbudsjettet
Regnskapsført   og bevilgede beløp i nominelle mrd. kroner i 2013 og 2018. Gjennomsnittlig   realvekst 2013 til 2018.

 

Nominell   verdi

Gjennomsnittlig   årlig realvekst

Politikkområde

2013

2018

 2013 - 2018

Internasjonal bistand

25,5

29,2

0,1 %

Utdanning

     

 - Statlige bevilgninger   til opplæring og barnehager

9,5

14,3

5,6 %

 - Høyere utdanning og   forskning under Kunnskapsdepartementet

46,0

59,3

2,6 %

Kultur og trossamfunn

10,6

13,8

2,5 %

Rettsvesen og beredskap inklusiv Svalbardbudsjettet

26,2

36,6

3,1 %

Utlendingsområdet inkl. integrering av innvandrere

13,5

20,5

5,8 %

Kommunal og modernisering utenom kommunale rammetilskudd

14,9

18,1

1,3 %

Arbeid og sosiale formål

27,0

31,3

0,2 %

Helse

     

 -   Spesialisthelsetjenesten

116,8

149,6

2,5 %

 - Andre helseformål

10,7

17,9

8,0 %

 Barn, familie og   likestilling

24,7

27,0

-0,5 %

Næringsformål

     

 - Næring og fiskeri

10,0

12,8

2,2 %

 - Landbruk og mat

16,9

18,2

-1,3 %

  - Olje- og energi utenom   statlig petroleumsvirksomhet

6,1

5,1

-6,1 %

Samferdselsformål

     

 - Vei og jernbaneformål

36,4

59,0

7,3 %

 - Andre samferdselsformål

5,9

8,3

3,8 %

 Forsvarsformål

36,3

49,2

3,6 %

Klima og miljø

7,5

10,0

3,2 %

Statlig administrasjon, EØS-finansieringsordninger mv.

19,5

24,8

1,3 %

Folketrygden

     

Sykepenger

36,6

42,6

0,5 %

Arbeidsavklaringspenger

36,5

35,5

-3,1 %

Uføretrygd

71,6

86,5

1,1 %

Alderspensjon

164,6

223,1

4,2 %

Enslig forsørger

3,7

2,9

-7,0 %

Foreldrepenger

17,1

21,1

1,6 %

Legemidler mv.

9,5

13,8

7,4 %

Andre helseformål

14,3

18,2

2,5 %

Annet

11,2

12,4

-0,3 %

       

Rammeoverføringer til kommunene

145,3

174,1

 

Kompensasjon for merverdiavgift til offentlig forvaltning og   private

23,8

32,1

 

Renter på statsgjeld

12,3

8,9

 

Statlig petroleumsvirksomhet

33,6

25,0

 

 

Med hilsen

Siv Jensen

 

 

Til toppen