Svar på spørsmål om asylretten

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om asylforliket på Stortinget og om regjeringen mener den har fått fullmakt til å forhandle om å svekke asylretten.

Skriftlig spørsmål nr. 772 (2015-2016).
Datert 18.03.2016

Fra representanten Karin Andersen (SV):
«Hvis EU og Tyrkia inngår en avtale om flyktninger slik den er skissert, vil det ifølge UNHCR og Europarådet, bryte internasjonale konvensjonsforpliktelser. Retten til å søke asyl og forbud mot retur til torturer står på spill. I Stortingets europautvalg viser statsråd Listhaug til at: "et punkt i asylforliket som sier at vi skal ha en gjennomgang av disse avtalene i lys av det som skjer nå." Anser statsministeren at regjeringen har fått fullmakt til å forhandle om å svekke asylretten?»

Utenriksminister Børge Brendes svar:
Europa opplever en ekstraordinær tilstrømning av migranter og flyktninger. Denne situasjonen må håndteres og felleseuropeiske løsninger er nødvendige. Avtalen mellom EU og Tyrkia er et viktig steg mot en løsning. Nasjonale og europeiske tiltak for å håndtere tilstrømningen må være i samsvar med statenes folkerettslige forpliktelser, inkludert FNs flyktningkonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Dette ble også understreket i en felleserklæring fra EU og Tyrkia i forbindelse med EU-toppmøtet 18. mars.

Stortingets tiltak for å møte flyktningkrisen (asylforliket) er et bredt forlik som ble støttet av 161 av 169 stortingsrepresentanter. Kun SV og MDG valgte å ikke støtte forliket. I asylforlikets punkt 18 ber Stortinget regjeringen om å ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon. Formålet er at både det internasjonale samfunn og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere store migrasjonsbølger.

Regjeringen er i gang med å ta stilling til hvordan asylforlikets punkt 18 skal gjennomføres. Dette arbeidet må sees i sammenheng med prosesser som pågår i Europa og internasjonalt. EU-kommisjonen har blant annet varslet at de vil legge frem forslag til endringer i Dublin-regelverket. FN arrangerer i september et høynivåmøte om migrasjon og flukt. Migrasjon vil stå høyt på den internasjonale agendaen fremover.

Asylinstituttet er sentralt for å beskytte flyktninger mot forfølgelse i deres opprinnelsesland. I hele regjeringens arbeid med å håndtere tilstrømningen til Norge og Europa, har nettopp hensynet til de forpliktelser som følger av FNs flyktningkonvensjon og EMK stått sentralt. Norge står sammen med EU-landene i arbeidet med å finne løsninger som også ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.