Svar på spørsmål om FN og Dag Hammarskjölds død

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva regjeringen vil gjøre for å bidra til en oppklaring av Dag Hammarskjölds og andre FN-arbeideres død.

Skriftlig spørsmål nr. 300 (2014-2015).
Datert 2.12.2014

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hva vil den norske regjering gjøre for å sikre FN muligheter og ressurser til endelig å få fram sannheten om Dag Hammarskjölds og de andre FN-arbeidernes tragiske, men foreløpig uoppklarte død?

Utenriksministerens svar:
I juli 2012 ble det i privat egenskap opprettet en kommisjon av jurister for undersøkelse av Dag Hammarskjölds død. Kommisjonen avga 9. september 2013 rapport om at det forelå nye relevante bevis i saken om Hammarskjölds og de andre FN-arbeidernes tragiske død i Zambia i 1961. 

FNs generalsekretær la i vår frem en note til generalforsamlingen der han med henvisning til nevnte rapport viste til muligheten for at det foreligger nye bevis. Han ba på denne bakgrunn Generalforsamlingen om å vurdere flere alternativer for oppfølging, blant annet å opprette et panel av uavhengige eksperter med mandat til å vurdere nytt materiale og gi anbefalinger til Generalforsamlingen om veien videre.

Sverige har med utgangspunkt i generalsekretærens note varslet fremleggelse av et resolusjonsutkast 15. desember d.å. for FNs generalforsamling. Resolusjonsutkastet ber generalsekretæren opprette et uavhengig panel for å vurdere nytt bevismateriale og oppfordrer medlemsstatene til å nedgradere relevant materiale. Resolusjonsutkastet ber også generalsekretæren rapportere om funn og status under generalforsamlingens neste sesjon.

Regjeringen støtter Sverige fullt ut i denne prosessen. Norge legger opp til å være medforslagsstiller til resolusjonsutkastet når det fremmes for vedtak i generalforsamlingen.

Til toppen