Svekker ikke jordvernet

Tilsvar i Nationen

Til de som måtte være i tvil: Jeg legger ikke opp til noen svekkelse av jordvernet som følge av de nylig foreslåtte forenklingene i plan- og bygningsloven, slik Rasmus Hansson, Hilde Opoku og Øyvind Solum i De Grønne påstår i et innlegg i Nationen 13.8.

Tvert imot er det i forslaget nettopp poengtert at forenklingene ikke skal ramme nasjonale og viktige regionale interesser, så som jordvern, strandsonevernet og kulturminner.

Det jeg foreslår er derimot at de statlige og regionale sektormyndighetene, som er satt til å ivareta disse viktige interessene, ikke skal behøve å bruke tid på andre mindre viktige saker. De skal i stedet konsentrere seg nettopp om de viktige kjernesakene.

Forenklingsforslagene vil derfor i realiteten kunne bety en styrking av de nasjonale interessene, ikke en svekkelse. I dag må kommunene varsle sektormyndighetene i både små og store dispensasjonssaker hvor fylkesmannen og andre sektormyndigheter berøres.

Som kommunalminister ønsker jeg å øke det kommunale handlingsrommet og redusere unødvendig byråkrati. Kommunene vet selv hva som er best i sine områder, og statlige sektormyndigheter skal derfor slippe å bruke tid på all verdens småsaker.