Tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014

Regjeringen gir tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014. Prosjektmidlene forvaltes av Miljøverndepartementet, og kommer fra tilskuddsordningen Arktisk samarbeid på Utanriksdepartementets budsjett. Tilskuddet er beregnet på miljøvernprosjekter under Arktisk råd, og aktiviteter som støtter opp under norske prioriteringer innenfor samarbeidet mellom de arktiske statene.

Regjeringen gir tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014. Prosjektmidlene forvaltes av Miljøverndepartementet, og kommer fra tilskuddsordningen Arktisk samarbeid på Utanriksdepartementets budsjett. Tilskuddet er beregnet på miljøvernprosjekter under Arktisk råd, og aktiviteter som støtter opp under norske prioriteringer innenfor samarbeidet mellom de arktiske statene. Midlene tildeles til prosjekter i 2014, og er ikke overførbare.

Prioriterte områder i 2014 er klimaendringer i Arktis, tiltak mot utslipp av kortlivede klimadrivere, havforsuring, bevaring av arktisk biodiversitet, helhetlig ressursforvaltning og overvåkning av status og effekter av forurensning i Arktis. Prosjekter som er godkjent av Arktisk råd vil bli prioritert. Det kan også åpnes for å støtte utvalgte miljøprosjekter i Antarktis som støtter opp under og fremmer Norges rolle, forpliktelser og ansvar som polarnasjon i sør.

Tilskuddsordningen inngår som en del av Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktisk samarbeid. Målsetningen med tilskuddet til arktisk samarbeid framgår av Utenriksdepartementets budsjettproposisjon, Prop. 1 S (2013-2014), kap. 118.

Vi ber om at det lages en søknad per prosjekt, med en oppsummerende oversikt dersom det søkes om flere prosjekter.

Søknadsfrist for tildeling av midler i 2014 er 15. januar 2014.

Søknad sendes elektronisk til:
Miljøverndepartementet
Avdeling for internasjonalt samarbeid
Seksjon for polarsaker og samarbeid med Russland
postmottak@md.dep.no

Spørsmål kan rettes til:
Marit Nyborg,  marit.nyborg@md.dep.no, tlf 22 24 59 98
Fredrik Juell Theisen,  fredrik-juell.theisen@md.dep.no, tlf 22 24 60 55

Til toppen