Tilskudd til samfunnssikkerhetstiltak i transportsektoren

- Det skal være trygt å ferdes i Norge, både på vei, bane, i lufta og til sjøs. Derfor jobber vi og alle transportetater- og virksomheter hver dag med samfunnssikkerhet i transportsektoren. I tillegg tildeler Samferdselsdepartementet årlige midler til prosjekter som faller utenom den daglige oppfølgingen. I år tildeles Avinor, Entur og Nye Veier ekstra midler til viktige prosjekter for å bedre sikkerheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

For 2021 er Avinor tildelt 1,5 millioner kroner for å gjennomføre en beredskapsanalyse og å utvikle et program for håndtering av innsiderisiko i Avinor. Entur er tildelt 1,3 millioner kroner til et prosjekt for å styrke kontroll og rutiner knyttet til skyløsninger. Mens Nye Veier er tildelt 200 000 kroner for å gjennomføre en modenhetsanalyse av informasjonssikkerhetsarbeidet i selskapet.

– Å arbeide for samfunnssikkerhet i transportsektoren handler om å opprettholde et høyt transportsikkerhetsnivå, sikre fremkommelighet og funksjonalitet i transportsystemene, og bevare en robust sivil transportberedskap. Som en grunnplanke i dette arbeidet ligger alle virksomhetenes oppfølging av "Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren" fra desember 2020. Denne tilskuddsordningen sikrer dette ytterligere, sier Hareide.