Transportprioriteringer neste halvår

I tillegg til å vedta en felles tilnærming til kroppsskannere, ønsker det spanske EU-formannskapet blant annet å få på plass regelverket om buss- og båtpassasjerers rettigheter og å jobbe for at en større andel av samferdselsinvesteringene i Europa går til bane. I Spania går 50 prosent av disse investeringene i dag til bane. Jonas Helseth rapporterer.

Det spanske formannskapet, representert ved transportminister José Blanco López, presenterte sine prioriteringer i en meningsutveksling med medlemmene i transport- og turismekomiteen (TRAN) i Europaparlamentet nylig. Foruten å slå fast overfor komiteen at Spania ønsker en felles tilnærming til kroppsskannere vedtatt snarest og fortrinnsvis på det uformelle transportministermøtet  i La Coruña 12-13. februar, listet han opp en rekke prioriterte saker for spanjolene:

Passasjerrettigheter: få på plass en enighet med Europaparlamentet og deretter et endelig vedtak på forordningene for buss- og båtpassasjerers rettigheter; oppfølging av Kommisjonens pågående høring om flypassasjerrettigheter

Jernbane/-frakt: ministeren viste til Spanias storstilte jernbaneutbygging og sa at formannskapet vil arbeide for at en større andel av samferdselsinvesteringene går til bane og mindre til vei – i Spania går over 50 prosent til bane per i dag, blant annet på grunn av utbyggingen av høyhastighetsbaner. Å oppnå enighet i trilogforhandlingene (mellom den berørte fagkomiteen i Europaparlamentet og tilsvarende komité i Rådet samt en representant fra Kommisjonen) om forordningen om et prioritert nettverk for jernbanefrakt står høyt på ministerens agenda.

Bytransport: Det uformelle transportministermøtet i La Coruña vil fokusere på bytransport, og Spania vil prioritere oppfølgingen av Kommisjonens handlingsplan for bytransport av 30. september 2009 og å få plass rådskonklusjoner med strategiske retningslinjer for handling i medlemsstatene på transportrådsmøtet i juni

Intelligente transportsystemer ITS: oppnå enighet i trilogforhandlingene om direktiv for rammeverk for ITS-tjenester

Infrastrukturfond: Kommissærkandidat for transport Siim Kallas lanserte under TRANs høring av ham 14. januar ideen om å opprette et EU-fond for store investeringer i transportinfrastruktur, og Blanco López ønsket forslaget velkommen

- Luftfart: Foruten å ta opp kroppsskanner-saken og gi støtte til Kommisjonen i forbindelse med forlengelsen av væskeforbudet i håndbagasje på fly, viste ministeren til en sluttføring av Open Skies-forhandlingene med USA som en hovedprioritet. Ministeren annonserte dessuten et seminar i Madrid 25-26. februar for å tegne et veikart for andre fase av Single European Sky (SES II post-2012); videre at Spania vil fremme internasjonal luftfartssikkerhet etter europeiske standarder på ICAO-konferansen i Montreal 29-31. mars, også hva gjelder utdanning av piloter

- Veisikkerhet: Blanco López annonserte en høynivåkonferanse på temaet i Madrid i mai. Sosialdemokratene i komiteen ved Saïd El Khadraoui etterlyste her høyere ambisjonsnivå fra Rådet, ”med 30-40.000 trafikkdrepte på EUs veier årlig er behovet for tiltak skrikende”. Ministeren sa på dette punktet også at uavhengigheten til etterforskningsmyndighetene må sikres ved etterforskning av transportulykker. Kommisjonen skal komme med en veisikkerhetshandlingsplan som Spania vil følge opp. De grønne ville videre høre ministerens syn på gigaliners, og han svarte at han ønsker seg enighet på europeisk nivå rundt tekniske og praktiske begrensninger for bruken av slike lastebiler

- Maritim transport: Spania vil jobbe for å komme til enighet i Rådet og med Europaparlamentet om nytt direktiv for rapporteringsformaliteter for skip som ankommer og forlater EUs havner. Diskusjonene dreier seg rundt harmonisering av systemer for elektronisk dataoverføring

TRANs eget referat fra møtet vil legges ut på denne siden under ’Newsletter’.

 

Til toppen