Utveksling av synspunkter på forskningsprogram

Rapport fra Forskningsråd Erik Yssen, EU-delegasjonen

27. februar utveksler parlamentarikerne i Komiteen for industri, energi og forskning i Europaparlamentet sine første synspunkter på Kommisjonens forslag til et nytt, integrert rammeprogram for forskning og innovasjon”Horizon 2020”. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Rapportøren for forordningen om Horizon 2020, spanske Teresa Riera Madurell fra den sosialdemokratiske gruppen S&D  i Europaparlamentet, vil da presentere sitt førsteutkast til en rapport om forslaget til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020.

Positiv til et mer integrert program
Madurells utkast til rapport fremholder at det er en rekke positive nye elementer i forslaget til Horizon 2020 sammenlignet med det pågående syvende rammeprogrammet for forskning. Blant annet stiller hun seg positiv til et integrert program for forskning og innovasjon som dekker hele innovasjonskjeden. Rapporten fremholder at forenkling i regler og prosedyrer i det neste rammeprogrammet er nødvendig, og at slike forenklinger må baseres på et brukerperspektiv.   

Madurell slutter seg til Kommisjonens analyse av de utfordringer EU står overfor. Rapportutkastet peker på at EU må ta inn over seg den påviste positive sammenhengen mellom forskning, innovasjon og økonomisk utvikling, og at det er nødvendig med et skifte i EU til fremtidsrettede investeringer i forskning og innovasjon. 

Rapporten inneholder flere mer detaljerte merknader til forslaget til nytt rammeprogram, herunder en positiv vurdering av Kommisjonens forslag til tiltak for å styrke næringslivsdeltakelsen. Det foreslåtte nye instrumentet for deltakelse av små og mellomstore bedrifter, som er basert på det amerikanske SBIR-programmet, må imidlertid gjøres klarere.

Øke budsjettet
Rapporten fremholder at forslaget om budsjettet for Horizon 2020 på 80 milliarder euro ikke er tilstrekkelig. Dette innebærer en realvekst på 6 prosent sett i forhold til 2013-nivået for Det syvende rammeprogrammet for forskning. Budsjettet for Horizon 2020 bør, i tråd med Europaparlamentets tidligere posisjon, være på 100 milliarder euro, i henhold til rapporten. Balansen i budsjettet bør også vurderes. Blant annet synes satsingene på bioteknologi og forskermobilitet å være for lite ambisiøse.

Rapportøren mener også at det bør etableres enkelte kvalitative overordnede mål for å vurdere resultater fra Horizon 2020, som bidrag fra forsknings- og innovasjonssatsingene til vekst, eksport, patenter og forskerutveksling.

Utkastet til rapport/arbeidsdokumentet fra Madurell finnes her

Agenda for møtet i Komiteen for industri, energi og forskning finnes her

Til toppen