Utviklingen i EU på innvandrings- og asylområdet

Kommisjonen har lagt frem sin første årlige rapport for gjennomføring av migrasjonspakten, som skal danne grunnlaget for den årlige debatten i det europeiske råd om innvandring og asyl. Dokumentet oppsummerer tiltak i EU og på nasjonalt nivå for perioden oktober 2008 til desember 2009, og gir således en god oversikt over utviklingen i EU i dette tidsrommet. Migrasjonsråd Siw Lexau oppsummerer.

Rapporten inneholder også anbefalinger til hvor EU bør konsentrere innsatsen sin det neste året. Rapporten gjennomgår finanskrisens virkninger for migrasjon, og inneholder også et kort statistikk-vedlegg.

Les hele dokumentet her.

Anbefalingene til de fem grunnleggende forpliktelsene i pakten er som følger:

Lovlig innvandring – integrering:
- Medlemslandene og Kommisjonen bør i samarbeid med tredjeland arbeide for å bedre kontakten om arbeidsmarkedsbehov og anerkjennelse av kvalifikasjoner.
- Gjennomføre Blue Card-direktivet
- Komme til enighet om rammedirektivet for migranters rettigheter
- Utveksle informasjon om nasjonal utvikling
- Prioritere arbeidet med indikatorer
- Arbeide med en ny dagsorden for integrering av innvandrere

Ulovlig innvandring:
- Gjennomføre returdirektivet og arbeidsgiversanksjonsdirektivet
- Øke antallet og effektiviteten i inspeksjoner på arbeidsplasser
- Arbeide for frivillig retur
- Bidra til økt bruk av felles returflygninger
- Utveksle informasjon om regulariseringer
- Fremforhandle tilbaketakelsesavtaler med tredjeland
- Kommisjonen skal utarbeide en studie vedrørende ureturnerbare
- Sikre at tiltak som skal sikre bedre migrasjonskontroll er i overensstemmelse med EUs charter for grunnleggende rettigheter og FNs barnekonvensjon

Grensekontroll:
- Sikre effektiv og korrekt bruk av sentralt regelverk (Border Code, Visa Code, Frontex-forordningen, VIS og yttergrensefondet)
- Mobilisere tilgjengelige ressurser der det er stor oppslutning om videre harmonisering, f.eks. grensekontrollbyrået Frontex
- Kommisjonen vil komme med nytt forslag til Schengen-evalueringsmekanisme

Asyl:
- Videre innsats fra medlemslandene og Kommisjonen for å høyne standarden på beskyttelse i EUs felles asylsystem - Støtte til en tidlig start for EASOs aktiviteter
- Økt støtte til medlemsland under særlig press Helhetlig tilnærming til migrasjon:
- Videreutvikle og konsolidere EUs helhetlige tilnærming til migrasjon - Fokus bør være på samarbeid med de mest relevante opprinnelses- og transittland i Afrika og Øst- og Sør-Øst Europa.

Effektene av finanskrisen:
- Maksimere fordelene ved arbeidsinnvandring som del av EU 2020 strategien
- Bistå tredjeland som er særlig rammet av finanskrisen

Til toppen