Svar på skriftleg spørsmål om Fjellova

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) om Fjellova.

Spørsmål nr 745 til skriftleg svar frå stortingsrepresentanten Willfred Nordlund

Eg viser til spørsmål nr. 745 til skriftleg svar frå stortingsrepresentant Willfred Nordlund (SP) til kommunal- og moderniseringsministeren:

"Ved behandling av Prop 84 S -regionreformen- ble det gjort følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn av gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder." Når kan utredningen forventes og hvordan vil den bli lagt fram for Stortinget?"

Fjellova høyrer inn under Landbruks- og matdepartementet, og spørsmålet er derfor ført over til meg som ansvarlig statsråd.

Vedtaket blei fatta i samband med Stortingets handsaming av Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, jf. Innst. 385 S (2016–2017). Regjeringa vil utgreie spørsmålet i tråd med vedtaket frå Stortinget, jf. Prop. 1 S (2017-2018) frå Landbruks- og matdepartementet, s. 82. Arbeidet vert prioritert, og eg tek sikte på å kome tilbake til Stortinget på egna måte når arbeidet er ferdigstilt.

Med helsing

Jon Georg Dale

Til toppen