Vedtak i åtte småkraftsaker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i åtte saker som gjelder små vannkraftverk i Buskerud, Rogaland og Vest-Agder. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak eller innstilling er fulgt i alle sakene.

Det er gitt konsesjon til tre av prosjektene. Konsesjonene kan bidra med inntil 22,4 GWh i årlig fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1120 husstander.

Nærmere omtale av prosjektene:

Osane kraftverk i Suldal kommune i Rogaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Osane kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 8,3 GWh. Departementet mener at en utbygging av Osane kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturmangfold og andre interesser.

Bråtveit kraftverk i Suldal kommune i Rogaland

Departementet har fulgt NVEs anbefaling om å gi Bråtveit kraftverk konsesjon. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 9,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Bråtveit kraftverk uten regulering av Kvernavatnet og med nærmere fastsatte vilkår av hensyn til natur- og landskapsverdier, slik som anbefalt av NVE, vil ha akseptable konsekvenser.

Bjerga kraftverk i Suldal kommune i Rogaland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å avslå Bjerga kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 13,7 GWh. Departementet mener at kraftverket vil ha for store ulemper for naturmangfold og landskap.

Selura kraftverk i Flekkefjord kommune i Vest-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Selura kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på 4,9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Selura kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for brukerinteresser, naturmangfold og andre verdier.

Hamrebakkan kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å avslå Hamrebakkan kraftverk. Kraftverket ville i tråd med de sist fremlagte planene bidratt med en årlig produksjon på rundt 16,3 GWh. Departementet mener at kraftverket vil ha for store konsekvenser for anadrom fisk og fiske og andre interesser til at konsesjon kan gis.

Vatland kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å avslå Vatland kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på 3,1 GWh. Departementet mener at kraftverket vil medføre betydelige inngrep sett opp mot det relativt beskjedne bidraget til ny energi og andre fordeler ved en utbygging.

Gjuvsgrendi kraftverk og Eidsåa kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Departementet har oppretthold NVEs vedtak om å avslå Gjuvsgrendi kraftverk og Eidsåa kraftverk, som begge er planlagt i elva Eidsåa. Kraftverkene ville bidratt med en årlig produksjon på henholdsvis 7,5 GWh og 9,5 GWh. Departementet mener kraftverkene vil ha for store konsekvenser for et bekkekløftsystem av høy verdi. Departementet har også lagt noe vekt på tiltakenes konsekvenser for landskap og padleinteresser.