Vedtak i fire småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i 4 småkraftsaker. Det gis konsesjon til rundt 7,6 gigawattimer (GWh) årlig kraftproduksjon, noe som tilsvarer det årlige forbruket til om lag 380 husstander.

Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknadene om konsesjon til Kroken I og Kroken II kraftverk. Kraftverkene ville til sammen bidratt med en årlig produksjon på rundt 28,5 GWh/år. Departementet mener i likhet med NVE at kraftverkene vil medføre betydelige inngrep i et urørt område og uakseptable konsekvenser  for en bekkekløftlokalitet som er en av få i Sogn og Fjordane som har status som nasjonalt viktig.

Lauvåsåna kraftverk i Strand kommune i Rogaland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Lauvåsåna kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 3,4 GWh. Departementet mener at tiltaket vil få akseptable konsekvenser for en viktig kystmyrlokalitet og andre allmenne interesser. Departementet legger til grunn at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven må være oppfylt før anleggsarbeidet igangsettes.   

Synnøvjord kraftverk i Tromsø kommune i Troms fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Synnøvjord kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 4,2 GWh. Departementet mener at avbøtende vilkår vil redusere ulemper knyttet til støy og at tiltaket vil få akseptable konsekvenser for andre allmenne interesser.

Til toppen