Vil ha forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Tilstanden i Oslofjorden er svært alvorlig, og dyre- og plantelivet sliter med å overleve. Som et av flere tiltak foreslår regjeringen nå å forby fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden. Forslaget skal nå ut på høring.

-Det haster å redde livet i Oslofjorden. Regjeringen har allerede satt i gang tiltak for å få ned de høye utslippene av nitrogen fra avløp og jordbruk. Nå ønsker vi også et forbud mot at båteiere fritt kan slippe kloakk ut i fjorden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Det foreslåtte forbudet betyr at fritidsbåteierne ikke kan slippe kloakk fra båttoalettet rett ut i Oslofjorden. Som alternativ kan båteierne tømme kloakken ved egne mottaksanlegg tilknyttet havnene.

Tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Fosfor og nitrogen slippes ut i fjorden fra avløp og jordbruk. Styrtregn og store nedbørsmengder fører økte mengder partikler og brune humusstoffer ut i de store elvene som renner til Ytre Oslofjord. Resultatet er mørkere vann, nedslamming av strandområder og algeoppblomstring. Flere av bunnområdene både i indre og ytre fjord har lave konsentrasjoner av oksygen. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang. Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv, forringes.

-Vi må sette inn alle de tiltakene vi har for å redde Oslofjorden. En friskmeldt fjord vil ikke minst være til glede for båtfolket som bruker sommeren på vannet, sier klima- og miljøministeren.

Forslag til forbudet mot utslipp av båtkloakk i Oslofjorden er utarbeidet på oppdrag av Klima- og miljødepartementet av Sjøfartsdirektoratet.

Høringen, og mer informasjon om forslaget, vil publiseres på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider over nyttår.