Vil ha strengere kapitalkrav til banker

Strengere kapitalkrav til bankene og uenighet om avstemming om ytterligere overvåkning av eurolandenes budsjetter. Det var blant sakene som sto på agendaen da Europaparlamentet i forrige uke hadde komitémøter.

Vil ha strengere kapitalkrav til banker
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker (ECON) går enstemmig inn for strengere kapitalkrav til banker i Europa for å gjøre dem mer motstandsdyktige. Forslag til nye kapitalkrav er ikke bare en bankregulering, men også viktig for å sikre finansiering i økonomien, uttalte saksordføreren i komiteen. Komiteen tok i sin avstemning 14. mai til orde for bedre lånemuligheter for små og mellomstore bedrifter og at bankansattes bonuser ikke må overstige den faste lønnen deres. Det skal ifølge parlamentskomiteen være mulig for medlemsland å ha strengere krav enn de kravene det legges opp til på EU-nivå. Komiteen går også inn for å gi European Banking Authority (EBA) større myndighet. EBA skal, sammen med nasjonale tilsynsmyndigheter, overvåke hvordan medlemslandene følger reglene. Representanter fra Europaparlamentet og Rådet vil nå starte forhandligner for å komme til enighet. Les mer her.

Styrket økonomisk styring
Komiteen for økonomiske og monetære hadde 14. mai også en avstemning om Kommisjonens lovforslag fra november om ytterligere styrking av den økonomiske styringen i euroområdet. De to lovforslagene (den såkalte two-packen) innebærer forslag om ytterligere overvåkning av eurolandenes budsjett og budsjettprosedyrer samt programmene for strukturelle endringer der EU sentralt – gjennom Kommisjonen – blant annet skal kunne ha en større rolle. Komiteen var splittet mellom sentrum-venstre som ønsket å utsette voteringen, og sentrum-høyre som ville gjennomføre avstemmingen. I sin innstilling går komiteen inn for å øke Europakommisjonens innflytelse over budsjettpolitikken i eurolandene, men understreker samtidig at Kommisjonen ikke bør få så frie tøyler som de ønsker. Økt innflytelse må også være gjenstand for demokratisk kontroll og bidra til å øke den økonomiske veksten, mener parlamentarikerne. Saken vil nå gå videre til plenumsbehandling i Europaparlamentet før forhandlinger med Rådet kan starte. Europaparlamentarikerne har foreslått flere endringer i Kommisjonens forslag som det står mer om her.

Albania og Sør-Sudan
I utenrikskomiteen (AFET) sto Albania, Sudan og Sør-Sudan samt Libya på agendaen. Parlamentarikerne ønsket Albanias fremgang mot kandidatlandsstatus for EU-medlemskap velkommen i den debatt med den albanske regjeringen og opposisjonen. Les mer her.

Komiteen ba også EU om å engasjere seg i krisene i Vest-, Sentral- og Øst-Afrika, særlig i spenningene mellom Sudan og Sør-Sudan. Parlamentarikerne viste her til at Kina har vært mer proaktiv enn EU. Les mer her.

Utenrikskomiteen hadde også et møte med Libyas visestatsminister Mustafa Abushagur. Mange parlamentarikere uttrykte bekymring for at våpnene som fortsatt finnes i landet  kan smugles til naboland. Les mer her.

Til toppen