Vil videreutvikle oljeindustrien – forslag om forbedret petroleumsskatt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår at særskatten i petroleumsskatten legges om til en nøytral kontantstrømskatt. Ordinær overskuddsskatt på 22 prosent, tilsvarende den skattesatsen andre næringer betaler, blir videreført. Målet med omleggingen er at skattesystemet for petroleumsnæringen skal gi selskapene et insentiv til å investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.

Olje- og gassforekomstene på norsk sokkel er en begrenset naturressurs, som tilhører hele den norske befolkningen. Særskatten i petroleumsskatten skal bidra til at inntektene fra olje- og gassnæringen tilfaller felleskapet. De investeringsbaserte fradragene i dagens særskatt, som består av avskrivninger, friinntekt og rentefradrag, er svært høye. Så høye investeringsfradrag kan gi selskapene insentiver til å gjennomføre investeringer som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Derfor foreslår regjeringen at særskatten i petroleumsskatten legges om til en nøytral kontantstrømskatt, hvor selskapene umiddelbart kan utgiftsføre investeringer i særskattegrunnlaget.

– Den norske oljenæringen skal utvikles, ikke avvikles. Oljeindustrien bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser for vanlige folk over hele landet. De store inntektene fra næringen er med å betale for skolene, eldreomsorgen og annen offentlig velferd. Denne omleggingen av petroleumsskatten vil ikke bare sikre næringen gode og forutsigbare rammebetingelser, men styrker også selskapenes likviditet. Til sammen legger det til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel i årene som kommer, noe som vil komme oss alle til gode, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det foreslås ingen substansielle endringer i de midlertidige petroleumsskattereglene som Stortinget vedtok i juni 2020 i forbindelse med at pandemien og oljeprisfallet ga økt usikkerhet om utviklingen fremover. Reglene har økt selskapenes muligheter til å gjennomføre planlagte prosjekter på norsk sokkel. Samtidig er olje- og gassprisene nå på et mye høyere nivå enn da reglene ble vedtatt. I dagens situasjon er det ikke lenger behov for særlige gunstige skatteregler på sokkelen, men regjeringen er likevel opptatt av at skattereglene for næringen skal være forutsigbare.

– Samtidig med omleggingen av petroleumsskatten vil regjeringen forsterke arbeidet med å forberede samfunnet på lavere inntekter fra sokkelen enn det vi har vært vant til. Med denne omleggingen får vi en nøytral særskatt. Dette gjør at investeringer som gjøres på norsk sokkel fremover, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme, noe som er bra både for felleskapet og klimaet, sier finansministeren.

Regjeringen foreslår en pantsettelsesordning for særskatteverdien av underskudd, slik næringen selv har tatt til orde for. Gjennom ordningen vil selskapene enklere kunne belåne skattekravet frem til utbetaling ved skatteoppgjøret.

Forslaget til omlegging av særskatten til en kontantstrømskatt vil redusere provenyet de første årene, men øke provenyet på lengre sikt. Provenyreduksjonen i 2022 anslås til om lag 45 mrd. kroner påløpt og 23 mrd. kroner bokført. Etter hvert vil skatteinntektene øke som følge av at avskrivninger, friinntekt og rentefradrag i særskattegrunnlaget faller bort. Provenyøkningen over tid anslås til om lag 7 mrd. kroner, målt som nåverdi, knyttet til investeringer som foretas i 2022.

Forslaget har vært på høring.

Les mer: 

Faktaboks

  • Petroleumsskatten består i dag av to deler: en overskuddsskatt på 22 prosent, som alle næringer betaler, og en særskatt for petroleumsselskapene på 56 prosent. Petroleumsselskapene betaler til sammen 78 prosent skatt av det de tjener.
  • Særskatten er en grunnrenteskatt. Grunnrenteskatter ilegges bestemte næringer som utvinner verdifulle naturressurser. Særskatten skal bidra til at en stor del av inntektene tilfaller fellesskapet.
  • Regjeringen vil legge om særskatten til en kontantstrømskatt. En kontantstrømskatt betyr at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden med en gang, i motsetning til i en overskuddsskatt hvor investeringskostnaden kommer til fradrag over tid gjennom avskrivninger.
  • En nøytral skatt er en skatt som ikke påvirker økonomiske beslutninger. For eksempel vil en nøytral skatt på petroleumsvirksomhet ikke påvirke insentivene til å investere i virksomheten.
  • Avskrivinger og friinntekt er fradrag i dagens system som petroleumsselskapene får før skatten beregnes.
  • Avskrivninger innebærer at selskapene får fradrag for investeringskostnaden over tid. I dag avskrives driftsmidler i petroleumsvirksomheten over seks år i like store deler.
  • Friinntekten er et fradrag i dagens særskattegrunnlag. Friinntekten er ment å kompensere selskapene for at avskrivningene gis over tid. I dag kan selskapene trekke fra en friinntekt på 5,2 prosent hvert år i fire år, til sammen 20,8 prosent nominelt.
  • I dagens særskatt gis det fradrag for rentekostnader opp til en viss grense.
  • Istedenfor avskrivinger, friinntekt og rentefradrag over tid foreslår regjeringen at selskapene skal kunne utgiftsføre hele investeringskostnaden i særskattegrunnlaget med en gang.