Prop. 88 LS (2021–2022)

Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (endringer i petroleumsskatteloven mv.)
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget