Prop. 88 LS (2021–2022)

Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (endringer i petroleumsskatteloven mv.)

Proposisjonen inneholder et lovforslag om at særskatten for petroleumsvirksomhet legges om til en kontantstrømskatt. Forslaget vil gjøre særskatten nøytral slik at selskapets lønnsomhetsvurderinger før og etter særskatt samsvarer. Endringene er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret 2022.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget