Historisk arkiv

Vil gjøre mer for biomangfoldet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge er bekymret for tapet vi nå opplever av biologisk mangfold. - Vi taper ikke bare arter og naturområder, men også de verdier og tjenester som naturen gir oss, sa miljøvernminister Børge Brende under ministermøtet i Haag i dag. (17.04.02)

Pressemelding

Dato: 17.04.02
Kontaktperson: Sylvi Ofstad, tlf 9076 3356

Miljøvernminister Børge Brende:

- Vi må gjøre mer for å stoppe tapet av biologisk mangfold!

Norge er dypt bekymret for det store tapet vi nå opplever av biologisk mangfold. - Vi taper ikke bare arter og naturområder, men også de verdier og tjenester som naturen gir oss. Dermed undergraves potensialet for en bærekraftig utvikling, sa miljøvernminister Børge Brende på ministermøtet i Haag i dag om Konvensjonen for biologisk mangfold der hele 130 miljøvernministre deltok.

Biologisk mangfold må aksepteres som et sentralt tema på FNs toppmøte i Johannesburg (WSSD) i høst når fattigdomsbekjempelse og produksjons- og forbruksmønstre skal drøftes. – Jeg er ikke fornøyd med de forberedende møtene til Johannesburg så langt når det gjelder dette temaet. Vi må sørge for at målsettingene for Konvensjonen for biologisk mangfold blir langt bedre integrert i arbeidet fram mot Johannesburg, sa Børge Brende.

Norges budskap til Johannesburg må derfor være å:

  • –Styrke internasjonale miljøvernavtaler innen WTO systemet
  • –Bedre det sektorovergripende arbeidet
  • –Bedre koordineringen av konvensjoner og avtaler nasjonalt og globalt.
  • –Opprette partnerskap med andre land om forvaltning av og forståelse for det biologiske mangfoldet
  • –Bidra til nødvendig kapasitetsoppbygging om biologisk mangfold

Innen norsk utviklingsarbeid prioriteres miljøvern og naturforvaltning høyt, også vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet. Regjeringen vil øke utviklingsmidlene (ODA) fra dagens 0,9 prosent til en prosent av bruttonasjonalinntekten innen ar 2005. Norge vil dessuten øke støtten til kapasitetsbygging i utviklingsland for å bidra gjennomføring av internasjonale miljøkonvensjoner.

Skog

For Norge er det helt sentralt at arbeidsprogrammet for skog blir så konkret som mulig, og at vi får et vedtak om dette her på COP6. Norge vil gå inn for et bedre samarbeid mellom konvensjonen om biologisk mangfold og FNs skogforum. Konvensjonen om biologisk mangfold må bli det verktøyet som må brukes når skogøkologiske tema blir drøftet i FNs skogforum.

Nasjonalt legger Norge nå mer vekt på vern av barskog, og det å integrere hensynet til det biologiske mangfoldet i dagens skogbruk. – Vi ser med bekymring på den raske avskogingen i mange land og den omfattende illegale hogsten av trevirke.- Jeg vurderer derfor å se på muligheten for å forby import av ulovlig hogd tømmer uten at dette kommer i konflikt med eksisterende regelverk innen WTO, sa miljøvernminister Brende.

Fremmede arter

- Jeg er også svært fornøyd med at COP 6 ser ut til å bli enige om retningslinjer for forebygging av introduksjoner av fremmede arter og tiltak for å redusere virkninger av dem på det biologiske mangfoldet, sa han. Fremmede arter er vurdert til å være en av de største trusselen for det biologiske mangfoldet nasjonalt og internasjonalt.

Norge tror også på resultater gjennom andre internasjonale organisasjoner, som f.eks. IMO (ballastvann) og den Internasjonale Plantevernkonvensjonen. Regjeringen vil fortsatt føre en meget streng praksis når det gjelder fremmede arter som bevisst er introdusert.

Tilgang til og rettferdig fordeling av genetiske ressurser

En godkjenning i COP6 av retningslinjer for tilgang til og rettferdig fordeling av genressurser er også et fremskritt for å kunne gjennomføre en av konvensjonens tre hovedmål. Retningslinjene vil bidra til at regjeringer og parter vil utvikle nasjonal lovgivning og politikk. I Norge er vi også klar til å følge opp dette.