Vurderer å endre lisensfellingsperioden for jerv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen sender på høring fire forslag til endringer i lisensfellingsperioden for jerv. Formålet er å gjøre lisensfellingen mer effektiv.

- Lisensfelling av jerv er det viktigste virkemidlet for å forvalte bestanden av jerv i Norge i samsvar med Stortingets fastsatte bestandsmål. I en relativt lang periode har antall årlige ynglinger ligget over bestandsmålet som er satt til 39 årlige ynglinger. Det er derfor behov for å se på mulige tiltak for å effektivisere lisensfellingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Lisensfellingsperioden for jerv er regulert i rovviltforskriften og den går i dag fra 10. september til og med 15. februar.

Regjeringen vil høre på fire ulike alternativer:

  1. lisensfellingsperiode for jerv blir som i dag i perioden fra 10. september til og med 15. februar.
  2. lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i hele landet.
  3. lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i områder der det er åpnet for villreinjakt.
  4. lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i utvalgte områder der det er åpnet for villreinjakt, som en prøveordning i en treårsperiode.

- Lisensfellingen av jerv har blitt mer effektiv, men vi mener det er potensiale for å kunne ta ut flere dyr gjennom ordinær lisensfelling enn det som gjøres i dag. Regjeringen ønsker derfor å se på muligheten for å gjøre endringer i lisensfellingsperioden slik at den sammenfaller med starten for villreinjakten, som er 20. august, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det tas sikte på en endelig avgjørelse og eventuell ikrafttredelse innen 20. august 2022, slik at eventuelle endringer kan gjøres gjeldende fra førstkommende lisensfellingsperiode.

Høringsfristen er 29. juli 2022.