Felling av jerv

Jerv er i likhet med ulv og bjørn fredet i Norge. Bestanden av jerv skal reguleres gjennom lisensfelling utført av vanlige jegere. I tillegg gjennomfører Statens naturoppsyn såkalte ekstraordinære uttak etter vedtak fra Miljødirektoratet.

Jerv løper på snø
Jerven er vårt største mårdyr. Foto: Stein Ø. Nilsen

Jerven er det største mårdyret i Norge. Vi finner jerven først og fremst i fjellområdene langs riksgrensa mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. Det finnes en mindre bestand i fjellstrøk sørvest i Norge.

39 ungekull i året

Stortinget har bestemt at det hvert år skal bli født 39 ungekull av jerv i Norge. Målsettingen er at lisensfelling utført av vanlige jegere som er registert som lisensjegere i Jegerregisteret er hovedvirkemiddelet for bestandsregulering av jerv. I enkelte tilfeller er det imidlertid nødvendig med såkalte ekstraordinære uttak i regi av Statens naturoppsyn, blant annet for å avverge skader på sau og tamrein.

Lisensfelling på jerv er utfordrende. Det foregår ofte på åte, i mørket, på vinterstid. Det arbeides med å bygge opp kompetanse på lisensfelling av jerv rundt om i landet. Motivering og kompetanseheving er viktige faktorer for vellykket lisensfelling. De regionale rovviltnemndene og Fylkesmannen i det enkelte fylket er sentrale i dette arbeidet. Registreringen som lisensjeger skjer i Jegerregisteret for hvert enkelt jaktår. Utover kravet til registrering som lisensjeger, gjelder regler for ordinær jakt under lisensfelling.

Mer effektiv lisensfelling av jerv

Dagens lisensfelling av jerv er i flere områder for lite effektiv til å holde jervebestanden på det nivået Stortinget har bestemt. Regjeringen satte derfor i gang en egen prøveordning i 2016, der utvalgte prosjekter fikk prøve ut nye virkemidler for å effektivisere lisensfellingen. Prøveordningen er evaluert og det er besluttet at både bruk av kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv skal videreføres permanent i hele landet.

Ekstraordinære uttak

Såkalte ekstraordinære uttak, det vil si avliving av enkeltindivider eller mordyr med valper, gjennomføres av Statens naturoppsyn etter vedtak fra Miljødirektoratet.

Avliving av mordyr med valper omtales til daglig som hiuttak. Målsettingen er reduserte skader på sau og tamrein.

I samarbeid med rovviltnemndene gjør Miljødirektoratet fortløpende vurderinger av om det skal gjennomføres uttak av mordyr og deres valper. Hiuttak er ikke et virkemiddel som primært benyttes for å regulere bestanden, men for å avverge skadesituasjoner som kan oppstå. Det samme gjelder i de tilfeller der Statens naturoppsyn gjennomfører uttak av enkeltdyr av jerv.

Behovet for uttak vurderes først og fremst ut fra potensialet for skader på beitedyr, og områder hvor sau og tamrein var særlig utsatt året før blir prioritert ved uttak.

Det er et mål at antall hiuttak skal være så lavt som mulig. Dersom lisensfellingen av jerv blir mer effektiv enn i dag, vil behovet for hiuttak reduseres. Klima- og miljødepartementet