Høring om lisensfellingsperioden for jerv

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring alternative forslag i tilknytning til lisensfellingsperiodens lengde for jerv, og eventuell endring i rovviltforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.07.2022

Vår ref.: 21/3721

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring alternative forslag i tilknytning til lisensfellingsperiodens lengde for jerv, og eventuell endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

De alternative forslagene er at:

  • 10 femte ledd bokstav b blir værende som i dag, altså lisensfellingsperiode for jerv i perioden fra 10. september til og med 15. februar.
  • 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i hele landet.
  • 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette for ytterligere samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt.
  • 10 femte ledd bokstav b endres for en treårsperiode slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i utvalgte områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette som en prøveordning for å kunne evaluere effekter av ytterligere samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt.

Det tas sikte på en endelig avgjørelse og eventuell ikrafttredelse innen 20. august 2022, slik at eventuelle endringer i lisensfellingsperiodens lengde kan gjøres gjeldende førstkommende lisensfellingsperiode.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 21/3721, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er 29. juli 2022.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsdokumentet er lagt ved.

 

Med hilsen

Morten Gluva (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Torkel Ramberg

spesialrådgiver

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

 

Artsdatabanken

Alle statsforvaltere

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norsk institutt for bioøkonomi

Rovviltnemndene

Økokrim

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Troms

 

Sametinget

 

Alle fylkeskommuner

Alle kommuner

 

Sivilombudsmannen

Statskog SF

 

Aksjonen Rovviltets Røst

Bygdefolk for rovdyr

Den Norske Turistforening

Dyrenes røst

Dyrevernalliansen

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Foreningen Våre Rovdyr

Forum for natur og friluftsliv

Høgskolen i Innlandet

Jegernes interesseorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

NHO

NOAH – for dyrs rettigheter

Norges Bondelag

Norges Fjellstyresamband

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Friluftsliv

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norsk institutt for naturforskning

Norsk Kennel Klub

NORSKOG

Norsk Sau og Geit

Norsk Zoologisk forening

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Utmarkkommunenes Sammenslutning

Verdens naturfond (WWF) – Norge