Finansråd Hans Henrik Scheel

E-post: Hans-Henrik.Scheel@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 08

Finansdepartementets administrative leder er finansråden. Finansråd Hans Henrik Scheel overtok som leder av Finansdepartementet 1. februar 2015.