Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 141-160 av 161 treff.

 • Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv

  - Det går godt i norsk økonomi. Verdiskapingen per innbygger er blant de høyeste i verden. Sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten lav og inntektene jevnt fordelt. Norge skårer høyt i undersøkelser om folks oppfatning av egen livskvalitet og lykke, sa finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Introductory speech at EU Heads of Mission meeting

  "I am very glad to be here because European cooperation is so important to us, both economically and politically. The EU and EU member countries are among our closest partners. The geopolitical crisis in Ukraine has reminded us how important it is to stay together and defend our values", said Minister of Finance, Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skatteetatens samfunnsoppdrag – nå og i fremtiden

  - Skatteetaten blir av mange sett opp til når det gjelder fornying og modernisering av egne tjenester. Det gjør meg stolt som øverste sjef for etaten. Jeg oppfatter Skatteetatens medarbeidere som endringsdyktige og utviklingsorienterte, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på konferansen til NTL Skatt.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En bedre og mer effektiv skatteinnkreving

  Fungerende ordfører i Gratangen, Rita H. Roaldsen, uttrykker i Harstad Tidende 11. august bekymring for at regjeringens varslede planer om å flytte skatteinnkrevingen til Skatteetaten vil sentralisere arbeidsplasser til Oslo, svekke fagmiljøene og fjerne lokalkunnskapen. Jeg mener Roaldsen tar feil, og at hun tydeligvis ikke har lest Regjeringens budskap godt nok, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Bankene trenger konkurranse

  God konkurranse mellom bankene er viktig for norsk økonomi, og kan gi forbrukerne lavere priser og bedre tilbud. I Finansmarknadsmeldinga 2013 varsler jeg flere initiativ som kan styrke konkurransen mellom bankene, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finansnæringens dag 2014: Viktige veivalg

  Finansnæringens tjenester gjør en forskjell i folks og bedrifters hverdag. Og næringen leverer viktig infrastruktur for å holde hjulene i økonomien i gang. Jeg er derfor glad for å komme hit for å diskutere aktuelle spørsmål i finanssektoren og snakke om viktige veivalg som har betydning for næringen og vekstkraften i norsk økonomi, sa finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • The Norwegian Government Pension Fund Global - a financial investor, not a political policy tool

  Over the last few months Norway has witnessed a political debate about whether the Government Pension Fund Global (GPFG) should divest from all coal or petroleum companies. Today we announce that we have asked an Expert Group to look at how we should address the issue of climate gas emissions from coal and petroleum companies. The Expert Group's conclusions will be presented in Autumn 2014. However, independently of its recommendations, the GPFG will continue to be a well-diversified, global financial investor and not a policy tool, says Minister of Finance Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En ansvarlig forvaltning av pensjonsfondet

  Åpenhet og etisk bevissthet skal prege forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. I den årlige meldingen om fondet, som vi legger frem i dag, legger vi derfor opp til å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer, skriver finansminister Siv Jensen i DN.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Vi må være produktive

  Hvis vi klarer å øke produktiviteten med så lite som 0,2 pst. per år, vil det bety mer for våre løpende inntekter rundt år 2060 enn forventet avkastning av hele Statens pensjonsfond utland. Det gir grunn til å ta spørsmålet om produktivitetsutvikling på alvor, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Lønnsvekst og utfordringer for norsk økonomi

  Aftenpostens lederartikkel 14. mars tolker SSBs Økonomisk Utsyn 2013 som en kritikk av Regjeringens politikk. Jeg mener SSBs synspunkter er godt i tråd med hvordan Regjeringen beskrev situasjonen i tilleggsproposisjonen om budsjettet for 2014.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Begrunnet bekymring

  VGs leder 7. mars hevder at statsminister Erna Solberg og jeg utviser en «overdreven bekymring» når vi peker på at veksten i produktiviteten har falt de senere årene, mens lønningene har fortsatt å øke markert.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Det er resultatene som teller

  Med fem grep vil Regjeringen de neste fire årene bidra til riktigere ressursbruk de neste førti årene. Gjennom økt produktivitet kan vi gjøre et godt Norge i dag til et enda bedre Norge i framtiden, skriver finansminister Siv Jensen i en kronikk i Adresseavisen i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Effektiv ressursbruk og produktivitet

  Ett av hovedmålene for Fremskrittspartiet og Høyre er å løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge, slik at det skapes flere trygge arbeidsplasser og at finansieringen av velferdsordningene blir sterkere, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på NTNU.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Få ord om viktig nytt

  Aftenpostens leder 7.02.14 skaper inntrykk av at min brevveksling med Finanstilsynet ikke er viktig. Det står imidlertid i kontrast til hva lederen selv trekker fram; at vi klargjør viktigheten av fleksibilitet i bankenes praktisering av retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis til bolig. Vi presiserer blant annet at lån ned mot 10 prosent egenkapitalandel kan være tilstrekkelig, gitt betjeningsevne og god spareatferd. Man må også legge vekt på lånsøkernes fremtidige evne til å betjene lånet, skriver finansminister Siv Jensen i Aftenposten.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Nye tider

  Produktivitetsveksten i norsk økonomi holdt seg godt oppe gjennom 1990-tallet og fram til midten av forrige tiår. De siste åtte årene har imidlertid veksten i produktiviteten vært svak. For å sikre arbeidsplasser og vårt fremtidige velferdsnivå, må vi tenke nytt, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Eiendomsbransjen og boligmarkedet

  Prisen på olje er kanskje den prisen som betyr mest for norsk økonomi. Men jeg tror ikke jeg tar mye feil om jeg sier at prisen på bolig er den prisen som blir mest diskutert. Og med god grunn, for prisene på bolig er ikke statiske. Store endringer i boligprisen kan ha betydelige konsekvenser, både for den enkeltes privatøkonomi og for samfunnsøkonomien, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på Eff-dagen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Økt produktivitet, vekstkraft og stabilitet

  Sammenliknet med mange av våre handelspartnere har norsk økonomi klart seg bra over lang tid. Ledigheten er lav og sysselsettingen er økende. Nedgangen i aktiviteten i kjølvannet av finanskrisen var nokså moderat, og veksten tok seg raskt opp igjen etter krisen, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Konkurranse fra EU

  Det skjer mye i landene rundt oss. Den norske debatten må ta inn over seg de endringene vi på ulike områder ser skjer i Europa. Og politikken må tilpasses de utviklingstrekkene vi ser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Fond for velferd, ikke politikk

  Over tid, og med vekslende flertall på Stortinget, har norske politikere bidratt til å skille klart mellom de investeringsvalgene som tas for forvaltingen av Statens pensjonsfond utland og de prioriteringene som gjøres i statsbudsjettet. Dette skillet må vi videreføre, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finanstalen II

  Jeg ser frem til konstruktive debatter og forhandlingene i Stortinget. Gode ideer fra Stortinget vil ikke automatisk bli motarbeidet og oversett av regjeringen. Tvert i mot vil vi lytte til innspill og komme frem til gode løsninger i fellesskap til beste for landet. Det er det politikk handler om, uavhengig av partifarge.

  Av: Finansminister Siv Jensen

Til toppen