FNs torturkonvensjon

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff («torturkonvensjonen») er en internasjonal menneskerettskonvensjon. Konvensjonens formål er å forby enhver form for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Den ble vedtatt i 1984 og trådte i kraft i 1987.

Konvensjonen ble undertegnet av Norge 4. februar 1985. Den ble ratifisert året etter. Norge avga da også erklæringer i henhold til artiklene 21 og 22 i konvensjonen om anerkjennelse av kompetansen til Torturkomiteen (CAT) til å behandle henholdsvis statsklager og individuelle klager. Torturkomiteen er konvensjonens overvåkningsorgan og denne overvåker statspartenes gjennomføring av de forpliktelser som konvensjonen oppstiller.

Statspartene rapporter jevnlig til komiteen. Samtidig utarbeider sivilt samfunn såkalte skyggerapporter hvor deres syn på statenes gjennomføring av konvensjonens forpliktelser fremkommer. På bakgrunn av dette, og etter å ha diskutert rapportene med statsparten på en høring i Genève, utarbeider komiteen en liste med anbefalinger til statsparten.

I Norge mottas anbefalingene og vurderes av de relevante departementene. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) koordinerer arbeidet med å forberede Norges statspartrapporter til komiteen. JD har også ledet delegasjonen når rapportene har vært diskutert med komiteen i Genève.

Siste høring i komiteen fant sted i april 2018, mens Norges 9. rapport ble levert i 2022.

Relevante lenker: